Search results - 125 results

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019

bijzondere aan de zomerperiode van 2019 in vergelijking met voorgaande jaren is dat de oversterfte sterker toesloeg onder de 65-plussers. In deze leeftijdsgroep bereikte de oversterfte 6,3%, de hoogste waarde ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

om zodoende consistente, hoogwaardige en kosteneffectieve laboratoriumdiensten te kunnen aanbieden aan de clinici en de patiënten.   In de analytische fase wordt het belang van verificatie en validatie ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2019

kende België een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen. Ook in 2019 zette die trend zich verder, behalve in Brussel, waar in 2019 opnieuw een ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

kende België een stijging in het aantal gevallen van kinkhoest. Vanaf 2018 waren de aantallen opnieuw aan het dalen, hoewel in 2019 wel nog een stijging in het aantal pertussisgevallen werd waargenomen in ...

Meer alternatieven voor dierenproeven

verbeterde versie van het RE-Place platform kan de beschikbare expertise nog gemakkelijker worden verzameld in Brussel en Vlaanderen. Die kan nu ook worden gekoppeld aan bepaalde onderzoeksgroepen of ...

Het RE-Place project focust op het bevorderen van alternatieve methoden die dierproeven kunnen helpen vervangen

project bijdragen aan een structurele vermindering van het aantal dierproeven. “Ik wens het lijden van proefdieren zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2020

weerspiegelen zij geenszins de kwaliteit van het werk dat de beroepsbeoefenaars in deze periode hebben verricht, maar tonen zij integendeel de complexiteit van hun organisatie aan. De nieuwe veranderingen zijn ...

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

COVID-19 mortaliteitssurveillancesysteem werd aan het begin van de epidemie ingevoerd om dagelijks COVID-19-sterftegegevens te verzamelen. De surveillance combineerde informatie over COVID-19-gerelateerde ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

maatregelen) het welbevinden van een aanzienlijk deel van de kinderen en jongeren in belangrijke mate onder druk gezet heeft. Kortom, gegevens in dit rapport tonen aan dat het aantal bevestigde gevallen en de ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2018-2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

deze winterperiode. Risicofactoranalyse toont aan dat het aantal sterfgevallen statistisch significant gecorreleerd was met toenemende incidentie van griepachtige klachten (griepaal syndroom), dalende ...

QR code

QR code for this page URL