Search results - 78 results

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

toepasselijke nationale bepalingen in het kader van de erkenning van laboratoria Pathologische Anatomie is de Praktijkrichtlijn. Er werd bewust gekozen om de indeling van de internationaal erkende kwaliteitsnorm ...

Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2020

voornamelijk in universiteiten en hogescholen in Brussel en Wallonië, al was er ook sprake van kleinere uitbraken in kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen. In de eerste maanden van 2020 leek de stijgende ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

onderdiagnose hebben geleid en kan er ook onderrapportering hebben plaatsgevonden in sommige surveillancesystemen.   In 2020 werden, net als in voorgaande jaren, kinderen jonger dan 1 jaar het vaakst getroffen. ...

Meer alternatieven voor dierenproeven

wetenschappers dat alternatieven voor dierenproeven bundelt. Er komt nu een geoptimaliseerde versie van het platform, met een online tool waarmee reeds 170 alternatieve testmethoden werden verzameld en een betere ...

Het RE-Place project focust op het bevorderen van alternatieve methoden die dierproeven kunnen helpen vervangen

controle van de ethische commissies en de overheidsinstanties Dierenwelzijn. Het Brussels en Vlaams Gewest stimuleren het gebruik van alternatieven voor dierproeven waar mogelijk. De laatste jaren is er op ...

Vlaams en Brussels Gewest zoeken samen naar alternatieven dierenproeven

Dierenwelzijn Ben Weyts (N- VA) wil het aantal dierproeven sterk verminderen. “Er bestaan steeds meer alternatieven voor dierproeven en Vlaanderen kan ook op dat vlak een voortrekkersrol opnemen. Al blijven ...

Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2019

België een nationale bofuitbraak. Sinds de tweede helft van 2013 was er een sterke daling in het aantal gevallen. Er werden eind 2019 opnieuw verschillende bofuitbraken gemeld, voornamelijk in ...

Beheer van biologisch besmet afval afkomstig van activiteiten van ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: Richtlijnen en aanbevelingen.

definitieve verwijdering. Voor de meeste afvalstoffen die ontstaan als gevolg van activiteiten van ingeperkt gebruik bestaan er specifieke wetgevingen die bijkomende voorwaarden voor de inactivering en ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

de incidentie in de volwassen populatie, wat erop duidt dat er virus-uitwisseling was tussen de generaties. De seroprevalentiestudie (studie naar de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2) liet ...

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

het NRC in 2011 is het jaarlijks aantal gevallen van STEC in België stabiel gebleven. Het schommelt rond de 0,9/100 000 inwoners. In geen enkel gewest is er een stabiele tendens vastgesteld. In 2019 en ...

QR code

QR code for this page URL