Risicogroepen

De alomtegenwoordigheid van elektrische apparaten in ons dagelijkse leven is een reden tot bezorgdheid. Tot op heden was geen enkele wetenschappelijke studie in staat om de schadelijkheid van niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV) aan te tonen. In sommige studies zijn statistische relaties aangetoond tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en biologische effecten, zonder dat het verband tussen oorzaak en gevolg kon worden verklaard. Bij twijfel is het voorzorgsbeginsel van toepassing. 

Baby’s en kinderen 

Hoe lager hun frequentie, hoe meer de magnetische golven in het lichaam binnendringen.

Kinderen zijn daarom bijzonder gevoelig voor laagfrequente golven: omdat hun lichaam kleiner is, kunnen de golven de organen beter bereiken. 

Bovendien bevinden de hersenen zich in het proces van morfologische ontwikkeling, waardoor ze bijzonder gevoelig zijn voor schadelijke invloeden.

Hoewel in geen enkele studie wetenschappelijk is bewezen dat niet-ioniserende elektromagnetische golven een gevaar vormen voor kinderen moeten we de voorzorgsbeginselen hanteren voor:

  • de gsm (het voorwerp niet alledaags maken, het gebruik ervan zoveel mogelijk beperken)
  • de babyfoon (kies een apparaat dat niet sterker is dan 3 V/m of plaats het apparaat op een voldoende afstand van het bed, ten minste 1 m).

Meer weten:

Dragers van medische implantaten

Elektromagnetische velen boven 100 µT kunnen interferenties veroorzaken met medische implantaten (pacemaker of implanteerbare defibrillator).

De sterktes die we dagelijks ondervinden, zijn veel lager en meestal is er dus geen risico

Bovendien beschikken moderne medische implantaten over een steeds efficiëntere afscherming die hen beschermt tegen mogelijke interferenties en voldoen de meeste apparaten aan de magnetische bedrijfsnormen (ziekenhuizen, gsm, vliegtuigen).

Bij twijfel kunnen enkele beschermingsmaatregelen worden genomen:

  • gsm en draadloze telefoon thuis: gebruik het oor tegengesteld aan de kant van het implantaat en houd een afstand van 15-20 cm ten opzichte van het implantaat
  • antidiefstalpoort, metaaldetector: erdoor stappen zonder te blijven staan, niet met de borstkas tegen het apparaat wrijven, ook niet tegen andere detectoren die radiofrequentie gebruiken.

Voor meer informatie over beroepsmatige blootstelling:

Zwangere vrouwen

De effecten van elektromagnetische velden op zwangere vrouwen roepen nog steeds veel vragen op. 

De studies zijn onbetrouwbaar en het is moeilijk om conclusies te trekken omdat de naleving van de grenswaarden voor blootstelling voor de moeder niet altijd de naleving van de grenswaarden voor de embryo of de foetus met zich meebrengt.

In het algemeen lijkt de blootstelling aan elektromagnetische velden in de omgeving het risico op een miskraam, misvorming of een laag geboortegewicht niet te verhogen (Wereldgezondheidsorganisatie)

Maar de angst voor risico’s zelf kan schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Terwijl we meer gegevens over de eventuele risico’s van elektromagnetische velden afwachten, is het raadzaam om het voorzorgsbeginsel te handhaven.

Op het werk behoren zwangere vrouwen tot de werknemers met een bijzonder risico, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk (10/06/2016) 

Werknemers

Sommige werknemers zijn bijzonder kwetsbaar voor straling en moeten daarom specifieke voorzorgsmaatregelen volgen.

Wend u in dat geval tot de preventieve diensten voor arbeidsgeneeskunde:

Voor meer informatie over beroepsmatige blootstelling:

Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

Contacten

QR code

QR code for this page URL