Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Koppeling van registers voor COVID-19-vaccinsurveillance LINK-VACC januari 1, 2021 januari 31, 2024 Epidemiologie van infectieziekten, Zorginfecties en antibioticaresistentie COVID-19, SARS-CoV-2, corona virus, vaccin, vaccinale effectiviteit, surveillance
Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens AHEAD januari 1, 2021 juni 30, 2023 Levensstijl en chronische ziekten, Kankercentrum
Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België HELICON januari 1, 2021 juni 30, 2025 Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten
Naar gezonde en duurzame voedselomgevingen om voedingsgewoontes en -status te verbeteren in Vlaanderen FOODENVL december 15, 2020 december 14, 2023 Levensstijl en chronische ziekten obesitas, voedselomgeving, duurzaamheid, gezondheid
COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0 COVID-19 BM 2.0 oktober 1, 2020 maart 31, 2021 Gezondheidszorgonderzoek COVID-19, surveillance, médecine générale, soins de santé primaire
Monitoring van de performantie van detectiemethoden voor SARS-CoV-2 in klinische stalen met behulp van sequentiegegevens COVIPRIM april 1, 2020 december 31, 2020 Virale ziekten, Kwaliteit van laboratoria , Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, computationele biologie, polymorfisme, single nucleotide, databank, ziekte-uitbraken, prestatie-evaluatie, SNP, SARS-CoV-2, COVID-19, qPCR, ziektetransmissie, bioinformatica
VALidatie van SARS-CORona Virus-2-testkits VALCOR april 1, 2020 september 30, 2021 Kankercentrum
Volledige sequencing om stimuli en reservoirs van antimicrobiële resistentie in kaart te brengen en te begrijpen FULL_FORCE januari 1, 2020 juni 30, 2022 Bacteriële ziekten antimicrobiële resistentie, long-read sequencing, plasmide, mobile genetic elements
European regimen accelerator for Tuberculosis ERA4TB januari 1, 2020 december 31, 2024 Bacteriële ziekten tuberculose, multidrug-resistant TB, drugs, behandeling
Onderzoek naar het evolutionaire succes van antibioticaresistente Salmonella Kentucky ST198 KENTUCKY januari 1, 2020 december 31, 2022 Bacteriële ziekten antimicrobiële resistentie, long-read sequencing, plasmide, mobile genetic elements
Monitoren en verkleinen van ongelijkheden in milieugerelateerde ziektelast ELLIS december 24, 2019 december 31, 2023 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Levensstijl en chronische ziekten
De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten CANNAL oktober 1, 2019 oktober 1, 2024 Medicines and health products
Bijdrage van excessieve voedingstoestand aan de maatschappelijke impact van niet-overdraagbare aandoeningen, multimorbiditeit, en functiebeperking in België: verleden, heden, en toekomst. WaIST september 1, 2019 december 31, 2023 Levensstijl en chronische ziekten aan handicap aangepaste levensjaren , Gezondheidseffectbeoordeling, Modelleren en voorspellen, Omgevingsgebonden risicofactoren, Cardiovasculaire aandoeningen, suikerziekte, kanker, Functiebeperking, Multimorbiditeit
Onderzoek naar de blootstelling aan steviolglycosiden van de Belgische bevolking via de voeding Stevia augustus 1, 2019 januari 31, 2021 Organische contaminanten en additieven sweeteners, steviol glycosides, inname via de voeding
Imkers ondersteunen door computergestuurde besluitvorming B-GOOD juni 1, 2019 mei 31, 2023 Infectieziekten dier honey bee, honey bee health, health status index, beekeeping management, IT-application, database platform, multi-actor approach, hive monitoring technologies
Screening van potentiële hormoonverstoorders in de voeding, onderzoek naar hun oestrogene/androgene activiteit en beoordeling van de blootstelling van de Belgische bevolking via de voeding.. ENDFOODTOX mei 2, 2019 april 30, 2021 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven hormoonverstoorders, voedingsmiddelen, toxicologie, LC-MS, CALUX, voedingscontactmaterialen
De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België CTstudy mei 1, 2019 mei 1, 2020 Epidemiologie van infectieziekten
Centraal Biobank platform Biobank april 1, 2019 Infectieziekten mens, Laboratorium voor medische microbiologie (LMM) future scientific research, biobanking, contribution study results, management health problems, volksgezondheid
Ontwikkeling van experimentele modellen om de biologie van recente H5Nx hoogpathogene aviaire influenzavirussen (HPAI-virussen) beter te begrijpen en om de opsporing en de controle ervan te verbeteren EMERDIA-H5 II januari 16, 2019 januari 15, 2022 Aviaire virologie en immunologie vogelgriepvirus , emergent high pathogenic (HP)H5Nx, HPH5-karakterisering
Whole Genome Sequencing om de tuberculose (tbc) -diagnostiek te stroomlijnen, tbc-surveillance te verbeteren en geïndividualiseerde, behandelingen van geneesmiddelresistente tbc te optimaliseren: een pragmatische, multicentrische, theragnostische studie MysTicTB januari 1, 2019 december 31, 2022 Bacteriële ziekten Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), diagnose, sequentiebepaling van het gehele genoom, klinische proeven
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen DECHAHEV januari 1, 2019 januari 1, 2023 Voedselpathogenen, Virale ziekten hepatitis E, door voedsel overgedragen infecties, varkensvlees, voedingsmiddelen op basis van everzwijn en varkensvlees, moleculaire methoden, besmettelijkheidsanalyses, vleesverwerking
Veiligheidsbeoordeling van producten voor de intieme hygiëne van vrouwen FEMINA oktober 1, 2018 september 30, 2024 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten feminine intimate products, safety assessment, hazardous substances
Studie over de lood- en cadmiumcontaminatie in het vlees van grof wild LECAHUNT oktober 1, 2018 maart 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen lood, cadmium, spoorelementen, zware metalen, wildvlees, jacht
Een gezondheidsclaim als informatie brengen: “De gevolgen meten van gezondheidsdata voor de gezondheidsresultaten van Europese burgers” BAHCI augustus 1, 2018 juli 31, 2020 Epidemiologie en volksgezondheid gezondheidsinformatiesystemen, kennisvertaling, op bewijsmateriaal gebaseerde besluitvorming, evidence-based beleid, doeltreffendheid van het gezondheidssysteem, Europese volksgezondheid onderzoek
Humane biomonitoring van fipronil en andere pesticiden in de Belgische bevolking SEROFIP mei 1, 2018 april 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven biomonitoring, pesticiden, metabolieten van pesticiden, fipronil, serum, België, UPLC-MS/MS
Een nieuwe globale infrastructuur om metrologie in voedsel en voeding te promoten METROFOOD april 1, 2018 januari 4, 2024 Chemische en fysische gezondheidsrisico's ESFRI, ERIC, metrologie, voedselveiligheid en -kwaliteit, traceerbaarheid, echtheid, referentiematerialen, van boerderij tot vork
Gezamenlijke actie voor gezondheidsinformatie InfAct – Information for Action maart 1, 2018 februari 28, 2021 Epidemiologie en volksgezondheid EU gezondheidsinformatie, gezondheidsinformatiesysteem, Joint Action, gezondheid van de bevolking, gezondheidszorgsysteem
Ondersteuning van de Theileria-vaccinproductie in het Centre for Ticks and Tick Borne Diseases (CTTBD, Malawi) en ontwikkeling van een in vitro methode om de werkzaamheid te verifiëren CTTBD-GALVmed maart 1, 2018 februari 27, 2021 Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten East Coast-koorts, Theileria parva, teken, in vitro celculturen, immunohistochemie
Het promoten van One Health in Europa door gezamenlijke acties over door voedsel overgedragen zoönosen, antimicrobiële resistentie en opkomende microbiologische gevaren One Health EJP februari 1, 2018 december 31, 2022 Strategie en externe positionering one health, diergezondheid, volksgezondheid, voedselveiligheid, sectoroverschrijdende samenwerking, infectieziekten, paraatheid
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, kip om te grillen, interventie

QR code

QR code for this page URL