Crisis

Het crisisbeheer op het vlak van gezondheid coördineren

Wij komen op verzoek van de overheid tussen bij crisissen van de volks- of dierengezondheid vanwege onze capaciteiten in de expertise, risicobeoordeling of epidemiologische steun. Wij bereiden Sciensano voor om lokale, nationale en internationale gezondheidscrisissen, maar ook interne crisissen in de instelling aan te pakken, mét behoud van de noodzakelijke activiteiten.
Daarvoor organiseert onze dienst alle eventuele andere betrokkenen om onmiddellijk de nodige middelen te kunnen inzetten voor een aangepast en efficiënt antwoord op de bedreiging. Zo draagt hij bij tot het behoud van de gezondheidstoestand van de bevolking. 

Meer weten?

De bepalingen van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) inzake gezondheid verplichten de lidstaten om over middelen te beschikking om alle mogelijke gebeurtenissen (bv. biologische, chemische, milieu …) op te sporen die een invloed kunnen hebben op de gezondheid, de mogelijke impact van deze gebeurtenis te beoordelen, de nodige controlemaatregelen te treffen om de bevolking te beschermen en de efficiëntie van deze maatregelen op te volgen. Sciensano moet een of meer van haar bevoegdheidsluiken kunnen mobiliseren op verzoek van de overheid en dus op elk moment bereikbaar zijn. Er worden dus verschillende wachtdiensten georganiseerd, zoals de wachtdienst van epidemiologische artsen die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. 

Bij een mogelijke bedreiging voor de volksgezondheid coördineren wij een risicobeoordelingsgroep die de gevaren voor de volksgezondheid evalueert en aan de overheid controlemaatregelen voorstelt. In geval van een gezondheidscrisis, biedt de dienst epidemiologische ondersteuning aan de gezondheidsautoriteiten door de bestaande monitoringsystemen te versterken of door epidemiologische studies uit te voeren. 

We bereiden Sciensano ook voor om te reageren op ongebruikelijke crisissen en gebeurtenissen door een intern crisisplan en aangepaste procedures op te stellen. Bovendien moet elke dienst zijn werking en reactievermogen beschrijven in een continuïteitsplan voor de activiteiten. We organiseren ook crisisoefeningen om de ingevoerde procedures te valideren.

QR code

QR code for this page URL