EU-gezondheidsinformatiesysteem

Gedegen en actuele gezondheidsinformatie ter beschikking stellen voor een gezondheidsbeleid dat gebaseerd is op bewijzen

Een gezonde bevolking is een essentiële voorwaarde voor economische productiviteit en welvaart. De EU-lidstaten delen de ambitie om de gezondheid van hun burgers te verbeteren, een optimale preventie en een universele toegang tot een veilige, effectieve en efficiënte gezondheidszorg te bieden. De vergrijzing, technische innovaties en toenemende verwachtingen van de burger verhogen de druk op de gezondheidssystemen. De nationale uitgaven aan gezondheidszorg zijn enorm en nemen almaar toe. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat ze niet efficiënt of effectief zijn als we andere belangrijke overheidsuitgaven niet in gevaar willen brengen.
Om de uitgaven en investeringen in de gezondheidszorg op EU- en lidstaatniveau optimaal te benutten, moeten een proactieve politiek en besluitvorming gebaseerd zijn op grondige onderzoeksresultaten. Dit onderzoek moet worden afgeleid van solide en actuele gegevens die een goed en tijdig begrip opleveren van de dynamiek van de volksgezondheid en de prestaties van het gezondheidssysteem.
Gezondheidsinformatiesystemen spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat betrouwbare en actuele gezondheidsinformatie beschikbaar is voor operationele en strategische beslissingen binnen en buiten de gezondheidssector.

In het project BRIDGE Health (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research) heeft Sciensano bijgedragen aan de beschikbaarheid en het gebruik van gezondheidsinformatie voor beleidsvorming en onderzoek, om naar een meer geïnformeerd gezondheidsbeleid te evolueren. BRIDGE Health is geëindigd in oktober 2017. De activiteiten worden nu voortgezet in de Joint Action on Health Information, InfAct genaamd, die we coördineren bij Sciensano. Door samen te werken tussen landen stroomlijnt InfAct activiteiten in gezondheidsinformatie, vermindert het de last verbonden met gegevensverzameling en werkt het aan een duurzame en krachtige gegevensverzameling in Europa die kennis, gezondheidsonderzoek en beleidsvorming mogelijk maakt en ondersteunt.

Meer weten?

Aangezien de EU tijdige, correcte en kwaliteitsvolle gezondheidsgegevens nodig heeft om de beleids- en besluitvorming te ondersteunen, de programmawerking te versterken en de resultaten op het vlak van individuele en volksgezondheid te verbeteren. InfAct richt zich op 3 pijlers om de nationale en Europese gezondheidsinformatiesystemen te versterken door:

  1. te werken aan een duurzame onderzoeksinfrastructuur ter ondersteuning van de gezondheidsinformatie van bevolkingsgezondheid en gezondheidssystemen,
  2. het versterken van Europese gezondheidsinformatie, de kennis hieromtrent en de onderzoekscapaciteit op het gebied met doel om gezondheidsinformatie ongelijkheden te verminderen,
  3. de ondersteuning van interoperabiliteit en innovatieve hulpmiddelen voor gezondheidsinformatie en databronnen.

InfAct is een Joint Action dat 36 maanden duurt en van start ging in maart 2018. Het bouwt voort op het BRIDGE Health project en andere initiatieven op het gebied van gezondheidsinformatie. Het omvat 41 partners in 27 EU- en geassocieerde landen. InfAct werkt via 7 werkpakketten. Het wordt gesteund door de EU-health programme dat wordt uitgevoerd door het CHAFEA van de Europese Commissie.

Lid van de

QR code

QR code for this page URL