veiligheid van informatie

Een gecontroleerd gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen

Om de opdrachten van Sciensano naar behoren te kunnen uitvoeren, maken we vaak gebruik van persoonsgegevens. Dit gebeurt in een welbepaalde context welke is goedgekeurd door de Privacy commissie. Teneinde de naleving van de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te garanderen, hebben we een informatieveiligheidsbeleid en worden er audits uitgevoerd.

[accordion colapsed]

Meer weten?

De Privacywet, incl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Hij bevat zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf. Met „gegevensverwerking” wordt bedoeld: elke mogelijke bewerking die op deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, beheren of meedelen. 

Op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je hierover meer informatie vinden, alsook de Algemene verordening Gegevensbescherming (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).
[/accordion]

QR code

QR code for this page URL