Gezondheidsindicatoren

De gezondheidsstatus van de Belgische bevolking doorlichten

Om het beleid van volksgezondheid te ondersteunen, bekijken we de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking door uiteenlopende gezondheidsgerelateerde informatie te verzamelen en te verwerken.

We hebben in de loop van de tijd een groot aantal indicatoren opgezet en ontwikkeld. We verzamelen gegevens in gepubliceerde rapporten, genereren nieuwe resultaten uit databases en interpreteren de gegevens door ze te vergelijken met internationale gezondheidsdoelen en in het licht van tijdtrends. Wij ontwikkelen en onderhouden een website om de toegang tot deze informatie te vergemakkelijken.

We starten of nemen deel aan verschillende Belgische en Europese projecten in het domein van gezondheidsindicatoren (zoals opstelling van indicatorpanels en ontwikkeling van nieuwe methodologieën voor gegevensverzameling). Wij zijn het enige aanspreekpunt voor internationale organisaties (zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of het Europees bureau voor statistiek (Eurostat)), aan wie we gezondheidsgegevens met betrekking tot de bevolking in België doorgeven.

We ontwikkelen ook expertise in samenvattende metingen van de gezondheid van de bevolking.

Meer weten?

Ons team heeft meerdere taken. Dit zijn onder meer de volgende:

  • toezicht houden op de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking
  • nuttige informatie genereren en overdragen aan de bevoegde gezondheidsautoriteiten
  • actief deelnemen aan nationale en internationale projecten met betrekking tot gezondheidsindicatoren

Op internationaal niveau zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen, valideren en verspreiden van gezondheidsindicatorgegevens aan supranationale instellingen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of het Europees bureau voor statistiek (Eurostat). We coördineren deze taken in samenwerking met onder meer de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zaken.

We zijn verantwoordelijk voor de analyse van verschillende gezondheidsindicatoren, zoals mogelijke verloren levensjaren, gezonde levensverwachting en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. We evalueren de resultaten in het licht van de bestaande doelstellingen van het gezondheidsbeleid en formuleren aanbevelingen, zoals suggesties voor verbetering, een mogelijk alternatief, vergelijkingen met beleidsmaatregelen in het buitenland.

Wij nemen deel aan de monitoring van de prestatie-indicatoren van het Belgische gezondheidssysteem. We werken ook aan het verbeteren van de monitoringtool en de kwaliteit van de verzamelde, geanalyseerde en geïnterpreteerde gegevens.

Tot slot zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van een nationale studie die tot doel heeft de 'ziektelast' in België te beoordelen. Het resultaat van dit project zal een samenhangend en alomvattend kader voor de routinematige kwantificering van de ziektelast in België zijn, op basis van de indicator van levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen (DALY).


 

QR code

QR code for this page URL