Risicobeoordeling

De risico’s verbonden aan chemische stoffen en niet-ioniserende straling beoordelen

Wij evalueren de toxiciteit van chemische stoffen, zoals bepaalde hormoonontregelende stoffen, en de gezondheidsrisico’s gebonden aan niet-ioniserende stralingen, zoals de golven die worden uitgezonden door gsm’s en zendmasten. We bepalen ook het genotoxische potentieel van plantenextracten en materialen in contact met voedsel. We voeren een kritische analyse uit van alle beschikbare gegevens: die uit de wetenschappelijke literatuur, maar ook de gegevens die de industrie ons verschaft. Wij voeren blootstellingsevaluaties uit op de Belgische bevolking met betrekking tot voedselcontaminanten in de context van risico’s voor de gezondheid. Aan de hand van onze evaluaties kunnen de nationale en internationale gezondheidsautoriteiten hun wetgeving aanpassen op basis van wetenschappelijke en objectieve bewijzen en gaan we dus in de richting van een steeds efficiënter volksgezondheidsbeleid.

Onze unit helpt bij het identificeren van opkomende chemische risico’s en biedt ondersteuning bij de chemische risicobeoordelingen van de Risk Assessment Group (RAG). 

Meer weten?

Wij evalueren de toxiciteit van niet-ioniserende stralingen en bepaalde chemische stoffen in ons leefmilieu en onze voeding, zoals pesticiden, voedselcontaminanten of materialen die in contact komen met levensmiddelen (aluminiumschalen, verpakkingskarton, enz.). In samenwerking met andere diensten identificeren wij de gevaaren en mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van de blootstelling aan deze producten. Op grond van het advies dat wij verstrekken, kunnen gezondheidsautoriteiten maatregelen treffen om de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid te vermijden of te beperken.

Wij volgen van dichtbij de vooruitgang en de ontwikkelingen op het vlak van (geno)toxiciteit en risicobeoordeling. Wij gebruiken bijvoorbeeld software om de toxiciteit van chemische stoffen te voorspellen en nieuwe hulpmiddelen die een beter inzicht bieden in de mechanismen van toxiciteit. Verder nemen wij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, voornamelijk op het vlak van genotoxiciteit en risicobeoordeling. We ontwikkelen ook analytische methoden voor het meten van endocriene verstoorders in de placenta en evalueren van de blootstelling van baby’s aan deze stoffen tijdens de zwangerschap en de effecten die ze kunnen hebben op de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen (groei, leervermogen, …).

Ten slotte werken we samen met de Belgische gezondheidsautoriteiten en de universiteiten. Op Europees niveau werken we samen met verschillende diensten van de Europese Commissie en met het ECHA en de EFSA. Onze voornaamste partners op internationaal niveau zijn de UNO, de WGO, de OECD en de ICNIRP.

QR code

QR code for this page URL