LIFE-VERMEER - De integratie van VEGA, toxRead, MERLIN-Expo en ERICA in een platform voor de risicobeoordeling en vervanging van gevaarlijke stoffen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
september 1, 2017
-
april 30, 2022

In het kort

Chemische stoffen worden zeer vaak gebruikt in het dagelijkse leven. Chemicaliën met een hoog risico worden momenteel handmatig vervangen door een beperkt aantal alternatieve verbindingen, voor dewelke vaak informatie ontbreekt over de (eco)toxicologische eigenschappen. Sciensano is betrokken bij de ontwikkeling van de LIFE-VERMEER-software die het zoeken naar alternatieven automatiseert door systematisch honderden mogelijke alternatieven te onderzoeken en het risico van de kandidaat-stoffen te evalueren. Dit zal resulteren in een vermindering van gevaarlijke chemische stoffen zonder dat dierproeven nodig zijn.

Projectbeschrijving

LIFE-VERMEER heeft als doel een flexibel, gebruiksvriendelijk instrument te ontwikkelen om chemische stoffen met een hoog risico te vervangen. Bij de vervanging van deze stoffen moet een aantal problemen worden aangepakt omdat de kandidaat-stof zijn eigen risicoprofiel vertoont. Er zijn dus meerdere beoordelingen noodzakelijk om de verschillende mogelijke gevaren voor de gezondheid van de mens of voor het milieu en de persistentie of het bioaccumulatiepotentieel van de chemische stof te evalueren onder verschillende blootstellingsscenario’s.

Voor deze beoordelingen moet een reeks hulpmiddelen worden gebruikt, wat praktische en theoretische problemen met zich meebrengt omdat de afzonderlijke delen van de beoordeling niet altijd toelaten om een volledig beeld van de situatie te schetsen. ToxEraser, het instrument dat tijdens dit project zal worden ontwikkeld, zal de verschillende componenten nodig voor de evaluatie combineren in één platform. De brede toepasbaarheid van ToxEraser zal worden aangetoond aan de hand van verschillende casestudy’s.

Daarnaast levert LIFE-VERMEER ook een uniek instrument, SPHERA, voor de beoordeling van mengsels. Sciensano zal vooral betrokken worden in de casestudy met voedselcontactmaterialen (FCM). ToxEraser zal worden gebruikt om te beoordelen welke niet-beoordeelde FCM-stoffen de hoogste prioriteit hebben om te worden vervangen. De vervangercomponenten zullen worden voorgesteld en besproken met belanghebbenden.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL