IMPASTRA - Evaluatie van de impact van de blootstelling aan luchtverontreiniging door het verkeer voor de gezondheid van de Brusselse bevolking: proefproject bij personen met lage en hoge blootstelling

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2016
-
juni 30, 2017

In het kort

Luchtverontreiniging speelt een rol bij de expressie van verschillende ziekten. Volgens het Europees Milieuagentschap zou luchtverontreiniging verantwoordelijk zijn voor bijna 12 000 voortijdige overlijdens in België in 2013. Stedelijke populaties en bepaalde beroepen lijken een verhoogd risico te lopen.

Dit project sluit aan bij een campagne om de blootstelling te meten, uitgevoerd door Leefmilieu Brussel. De bedoeling is om de campagne uit te breiden met een luik waarin de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid worden geëvalueerd. 

Projectbeschrijving

Dit project bestaat uit een haalbaarheidsonderzoek:

  1. ter aanvulling van de huidige metingen van blootstelling aan fijn stof (Black Carbon) die worden uitgevoerd door Leefmilieu Brussel bij bepaalde Brusselse werknemers, door de inzameling van aanvullende gegevens over hun gezondheidstoestand;
  2. ter evaluatie van de mogelijkheden betreffende de organisatie van een epidemiologisch onderzoek over dit onderwerp op grote schaal.

Dit werk bestaat uit verschillende fasen: de ontwikkeling van het luik gezondheid, het verkrijgen van de nodige vergunningen bij een Ethisch Comité, de uitvoering van deze “verrijkte” meetcampagne en de analyse van de gegevens.

Het uitgewerkte luik gezondheid stoelt op een vragenlijst, een logboek en de analyse van twee effectbiomerkers (meting van de geëxhaleerde stikstof en 8-hydroxy-2-deoxyguanosine in de urine). Dit maakt het mogelijk om de algemene gezondheidstoestand van de deelnemers te beschrijven, evenals verschillende parameters die meer specifiek samenhangen met het ademhalingsstelsel, het cardiovasculaire systeem, het zenuwstelsel of ontstekingsprocessen. Tegelijkertijd, en om het project aan te vullen, werden vijf andere biomerkers voor de blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen en benzeen ontwikkeld.

De campagne voor gegevensinzameling focust op verschillende beroepen die betrokken zijn bij bewakingsdiensten of het onderhoud van de Brusselse parken en dus zijn blootgesteld aan verschillende graden van luchtverontreiniging, afhankelijk van de ligging van hun werkplek en de aard van hun werk. Het gaat om 50 deelnemers die elk vier dagen op rij worden gevolgd tijdens hun werk. Elke vrijwilliger krijgt na afloop van het project persoonlijk feedback over zijn resultaten. Verder worden de gegevens ingezameld om de mogelijke verbanden tussen blootstelling aan luchtverontreiniging en gezondheidsparameters te onderzoeken.

Dit onderzoek zal op zijn schaal bijdragen tot een betere kennis van de mogelijke effecten van luchtverontreiniging voor de gezondheid en de betrokken biologische mechanismen. Het vormt bovendien een voorafgaand en noodzakelijk werk voor de organisatie van een groter onderzoek over dit onderwerp. Meer algemeen zal dit project een uitbreiding van de competenties van Sciensano op het vlak van biomonitoring mogelijk maken.

Meerwaarde op wetenschappelijk niveau

  • de ontwikkeling van nieuwe biomonitoringstechnieken
  • karakterisatie van de relatie tussen de verschillende blootstellingsmaatregelen en de gezondheidsparameters
  • beter inzicht in de toxicologische mechanismen die geassocieerd zijn met lucht vervuiling
  • onderzoek naar de mogelijkheid om grotere epidemiologische onderzoeken te verrichten op de gezondheidseffecten van binnen- en buitenlucht vervuiling 

Meerwaarde voor de volksgezondheid

Beter inzicht in:

  • luchtvervuilingslevels waaraan de Brusselse werknemers op dit moment zijn blootgesteld
  • gezondheids ‘gevolgen’ van deze blootstelling
  • individuele /professioneele /omgevingsfactoren die geassocieerd zijn met een hoge blootstelling aan luchtvervuiling en belangrijke gezondheidseffecten

Op lange termijn, de ontwikkeling van een preventie programma om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen en de gezondheidseffecten te limiteren.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL