Mer du Nord - Onderzoek naar het gehalte aan zware metalen in het mariene milieu

Last updated on 16-6-2020 by Jill Alexandre
januari 1, 1972
Project with no end date

Financierder

Institute for agricultural and fisheries research (ILVO)

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Bavo De Witte
Johan Robbens
Koen Parmentier

In het kort

Sedert het begin van de Jaren ‘70 worden in de meeste landen die visserijbelangen hebben, diverse contaminanten in mariene organismen en sedimenten in kaart gebracht. Deze opvolging kan bijdragen aan het voorkomen of beëindigen van de verontreiniging van het mariene milieu en kan zo de gezondheid van de mens beschermden. In dit kader werken de dienst Spoorelementen en nanomaterialen van Sciensano en de Eenheid Aquatisch Milieu en Kwaliteit van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) reeds gedurende meer dan 40 jaar samen aan de analyse van mariene sedimenten en organismen.

Projectsamenvatting

De dienst Spoorelementen en nanomaterialen van Sciensano en de Eenheid Aquatisch Milieu en Kwaliteit van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werken reeds gedurende meer dan 40 jaar samen aan de analyse van mariene sedimenten en biota. Binnen deze historische samenwerking voert elk van deze partners analyses uit in het kader van het ‘Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan’ of kortweg het OSPAR verdrag dat door België ondertekend en geratificeerd werd. De belangrijkste doelstellingen van het verdrag zijn het voorkomen en beëindigen van de verontreiniging van het mariene milieu en het beschermen van het zeegebied tegen de nadelige effecten van menselijke activiteiten teneinde de gezondheid van de mens te beschermen en het mariene ecosysteem in stand te houden. De analyses werden eveneens opgenomen in de kaderrichtlijn Mariene Strategie (Marine Strategy Framework Directive, MSFD, 2008/56/EC). Het gaat hierbij om analyses van enerzijds spoorelementen (Sciensano) en anderzijds PCB’s, OCP’s, en PAK’s (ILVO) in mariene organismen. Een derde partner betrokken in deze OSPAR analyses is de Operationele Directie Natuur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN/OD Natuur) (PAK’s, PBDE en organotin). De data van de drie instituten worden doorgegeven aan de “International Council for the Exploration of the Sea” (ICES) dat verantwoordelijk is voor het beheer van de data van de OSPAR monitoringscampagne. Daarnaast voert de dienst Spoorelementen en nanomaterialen eveneeens in het kader van andere projecten analyses uit van spoorelementen in mariene sedimenten en organismen in opdracht van ILVO vb.  het project BAGGER (‘Baggerstortingen in zee: Chemische monitoring voor gebaggerd materiaal voor de Vlaamse kust’) en het project 4DEMON (‘Four Decades of Monitoring’).

QR code

QR code for this page URL