OST - Uitbraak-ondersteuningsteam (Outbreak Support Team)

Last updated on 18-6-2024 by Katelijne Matthys
Projectduur:
november 21, 2013
-
Project with no end date

In het kort

Zieke, verzwakte of kwetsbare mensen zijn gevoeliger voor infecties. Daardoor kunnen op plaatsen waar deze mensen tijdelijk samen verblijven, zoals in ziekenhuizen en zorginstellingen, uitbraken van infectieziekten of besmettingen optreden, waarbij meerdere mensen besmet geraken met dezelfde ziektekiem. Dat kunnen virussen zijn, zoals het griepvirus of het coronavirus, maar ook bacteriën of schimmels. In geval van bacteriële infecties, gaat het vaak om resistente bacteriën die minder gevoelig zijn aan antibiotica. Dergelijke uitbraken vormen een bijzondere uitdaging voor het gezondheidspersoneel.

Het Outbreak Support Team van Sciensano staat, op vraag van de regionale gezondheidsautoriteiten, de zorginstellingen bij om uitbraken aan te pakken en te voorkomen. Ook bestuderen we de uitbraken om eruit te leren en nieuwe kennis te verwerven.
 

Projectbeschrijving

Op 21 november 2013 verscheen in het Staatsblad het PDF-pictogram protocolakkoord met betrekking tot het nationaal strategisch plan ter bestrijding van Multidrug-Resistant Organisms (MDRO). In dat kader werd het concept van ‘Outbreak Support Team’ (OST) in het leven geroepen. De missie van een OST is het bijstaan van zorginstellingen (ziekenhuis, woonzorgcentrum, andere chronische zorginstellingen) in geval van uitbraken met MDRO, en bij uitbreiding met virussen zoals SARS-CoV-2 of schimmels.
 
Van zodra er een hulpvraag van een zorginstelling komt, stellen de betrokken diensten van de regionale gezondheidsautoriteiten een OST samen. De contactgegevens van de verschillende regionale diensten die ondersteuning kunnen bieden in geval van een uitbraak met MDRO zijn hieronder opgelijst. 

Het OST bestaat in de eerste plaats uit experten van de gefedereerde entiteiten zelf en de verantwoordelijke personen van de betrokken zorginstelling. Daarnaast kan het OST uitgebreid worden met experten van Sciensano, van de Nationale Referentiecentra (NRC) en/of met externe experten.

In zijn advies baseert het OST zich maximaal op beschikbare aanbevelingen en wetenschappelijke evidentie, aangevuld met wetenschappelijk gevalideerde ervaringen uit het verleden. Het OST gaat ook ter plaatse. De experten van Sciensano hebben daarnaast de specifieke taak om informatie over antibioticagebruik, handhygiëne en andere indicatoren te analyseren en specifieke medische vragen te beantwoorden op basis van literatuuronderzoek. Zo stelt ieder lid van het OST zijn/haar specifieke expertise in dienst van het team ziekenhuishygiëne of de coördinerend raadgevend arts van de zorginstelling. Die laatsten blijven de eindverantwoordelijken voor het beheersen en voorkomen van uitbraken.

Daarnaast is Sciensano ook betrokken bij het verzamelen van gegevens over uitbraken in zorginstellingen en rapportering aan het nationale en Europese niveau. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan een protocol van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding  (ECDC) betreffende COVID-19-uitbraken in zorginstellingen.

De contactgegevens van de verschillende regionale diensten

Vlaanderen – Departement Zorg

Wallonië en Duitstalige Gemeenschap – Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)

Brussel Hoofdstedelijk Gewest – Vivalis

Resultaten

Raadpleeg het PDF-pictogram overzicht van de uitbraken van Multidrug-Resistant Organisms (MDRO) waarbij uitbraakondersteuning werd verleend in België tussen december 2014 — december 2020.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL