Zoekresultaten - 20 results

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

woonzorgcentra lag ongeveer 20 maal hoger in vergelijking met de incidentie in de Intego-populatie. De gehanteerde definitie voor symptomatische UWI is ruim. Hierdoor kan er een overschatting zijn van de gemeten ...

Retrospectief onderzoek naar mazelen in een kinderdagverblijf in Oost-Vlaanderen33978

onderzoek. De uitbraak veroorzaakte een aanzienlijke ziektelast. Opvallend was dat juist de kinderen jonger dan 9 maanden nauwelijks werden opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met de kinderen ouder dan ...

Diabetesprevalentie in België: vergelijking van beschikbare data

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Johan Van der Heyden; Mimilidis,H.; Bartholomeeusen,S.; Vanthomme,K.; Viviane Van Casteren; Jean Tafforeau Source: Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, Volume 2, Number 8, p.6- 8 (2012) Keywords ...

Studie naar het effect van titaandioxide nanopartikels op oxidatieve stress in twee verschillende caco-2 celsystemen

nanopartikels oxidatieve stress Ratio stress voeding Abstract: De bijzondere eigenschappen en kleine afmetingen in vergelijking met bulk materiaal maken nanopartikels interessant voor uiteenlopende toepassingen. ...

Clostridium difficile-infecties in de Belgische ziekenhuizen: vergelijking tussen niet-zorggerelateerde en zorggerelateerde gevallen, geregistreerd tijdens de nationale surveillance (juli 2006-december 2009)

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viseur,N.; Marie-Laurence Lambert Source: Noso-Info, UCL, Volume 14, Issue 4, Number 10, Brussel (2010) Keywords: Clostridium Surveillance ziekenhuisinfectie zorg Abstract: NA Health Topi ...

CONTAMINATIE VAN EIEREN AFKOMSTIG VAN KIPPEN GEHOUDEN BIJ PARTICULIEREN

duidelijk merkbaar; een vergelijking met vrije uitloop eieren van commerciële bedrijven toonde aan dat eieren van kippen gehouden door particulieren hogere gehaltes vertoonden en dit over vrijwel de hele lijn ...

Bioveiligheidsaanbevelingen aangaande behandelings- en inactiveringsmethoden voor biologisch besmet afval

Waalse Regering hebben de EuropeseAfvalstoffencatalogus overgenomen.Voor gevaarlijke afvalstoffen is er een specifieke Europese richtlijn (9⅙89/ EEG) die beoogtdat in vergelijking tot de niet-gevaarlijke ...

Surveillance van COVID-19 vaccinatie bij zorgverleners in België. Intermediaire resultaten tot en met 31 mei 2021

gezondheidszorg is waargenomen, in vergelijking met de incidentie geregistreerd bij de algemene bevolking, wijst op het gunstige effect van massavaccinatie van deze tweede prioritaire groep. Ondanks bepaalde ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 5de gegevensverzameling (auditjaren 2016-2017)

Ongeveer 4% van de patiënten onderging majeure amputatie. Deze percentages verschilden niet significant over de audits heen. Deze resultaten verhouden zich gunstig in vergelijking met die van andere studies, ...

Epidemiologische surveillance van het rotavirus (Seizoenen 2017–2018 en 2018–2019)

week 14. In vergelijking met het aantal gevallen geregistreerd tijdens het voorgaande seizoen met intense activiteit (2016–2017, 3216 gevallen geregistreerd), is er een daling van nagenoeg 30% vastgesteld. ...

QR code

QR code for this page URL