Zoekresultaten - 7 results

Rapport CIVISANO-vragenlijst Duffel en Herselt

voedingspatroon is gevraagd aan de deelnemers hoe ze hun voedselomgeving percipiëren. De perceptie van kwetsbare deelnemers omtrent de verkrijgbaarheid en kosten van groenten en fruit in hun buurt is gemiddeld ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

Volksgezondheid een haalbaarheidsonderzoek mbt milieumonitoring gevraagd. Dit onderzoek werd gefinaliseerd in januari 2020. De samenvatting van het onderzoek bevindt zich in bijlage van deze fiche. Het doel van de ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist die gefinancierd worden volgens het wettelijk bepaald minimaal vereiste kader hiertoe te behoren. Daling van het aantal ziekenhuizen dat audits uitvoert voor de in de gegevensverzameling gevraagde ...

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

individuel staal in elk provincie samen te voegen.Sommige van de gevraagde en de gemeten POP s waren op verschillende niveaus teruggevonden. In algemeen werden er p,p- DDE (8-256ppb), HCB (2-17ppb) en BDE-153 ...

Koppeling van gegevens van de ziekteverzekering aan gezondheidsenquêtegegevens in België: methodologie en uitvoering

Instituut Volksgezondheid (WIV) gevraagd om een koppeling tot stand te brengen tussen gegevens van de gezondheidsenquête 2008 en gegevens van de verplichte ziekteverzekering. De doelstellingen van dit project ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

residenten werd gevraagd gewoon te urineren. Er werd slechts in 10% van de staalafnames voor de midstream techniek gekozen. Zeven maal (18%) werd eenmalige sondage toegepast, voornamelijk bij residenten die ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

Aan een hoofdverpleegkundige of Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) van een meewerkende afdeling van een WZC werd gevraagd om van alle geïncludeerde residenten van die afdeling de aanwezigheid van vooraf ...

QR code

QR code for this page URL