Privacyverklaring Sciensano

Last updated on 2-5-2019 by Admin Drupal

Welkom bij de Privacyverklaring van Sciensano. Deze Privacy Notice legt op een eenvoudige, transparante, heldere en correcte manier uit waarom en hoe de persoonsgegevens, die personen via het online contactformulier op haar website (www.sciensano.be) of rechtstreeks via e-mail, brief of  fax overmaken, door Sciensano worden verzameld, gebruikt en beschermd. Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen bevestigt u dat u deze privacyverklaring heeft doorgenomen.

De informatie wordt gebruikt in overeenstemming met:

 • de toestemmingen die u verstrekt hebt
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en
 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).    

Deze privacyverklaring heeft ook tot doel u te helpen geïnformeerde beslissingen te maken wanneer u onze website gebruikt.
Neem dus even de tijd om de tekst te lezen en te begrijpen, en onthoud dat onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid ook van toepassing blijven.

Over Sciensano

Sciensano telt meer dan 700 medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor ons motto: levenslang gezond.

Zoals uit onze naam blijkt, vormen wetenschap en gezondheid de kern van ons bestaan. De kracht van Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire benadering van de gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de gezondheid van mensen en die van dieren, en hun omgeving (het “One Health” concept). Daarom combineren we meerdere invalshoeken in ons onderzoek om op een unieke manier bij te dragen aan  ieders gezondheid.

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op meer dan 100 jaar wetenschappelijke expertise van het voormalige Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

De organisatie is onder haar officiële naam, Sciensano, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0693.876.830 en haar maatschappelijke zetel bevindt zich in de Juliette Wytsmanstraat 14 te 1050 Elsene (België).
Helemaal onderaan kan u onze contactgegevens vinden.

Wat zijn uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu dat hiermee geïdentificeerd kan worden. Die identificatie kan gebeuren aan de hand van deze informatie, al dan niet aangevuld door andere informatie die de Verwerkingsverantwoordelijke bezit of waarschijnlijk zal verkrijgen.

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van het online contactformulier op deze website (www.sciensano.be) en de aan Sciensano rechtstreeks per e-mail, per brief of per fax overgemaakte gegevens, verzamelt Sciensano uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de gewenste resultaten te bekomen.

U kan ons de volgende gegevens opsturen of wij kunnen u om de volgende informatie vragen:

 • uw volledige naam
 • uw geboortedatum
 • uw personalia, zoals uw adres en postcode, uw e-mailadres, het nummer van uw vaste telefoonlijn, gsm en fax
 • de gegevens van uw kredietof betaalkaart, informatie over uw rekeningnummer of andere bankgegevens
 • algemene informatie zoals uw professionele interesses, uw ervaring met onze producten en diensten of andere producten en diensten en uw contactvoorkeur
 • uw contacten met ons, zoals een spoor van een oproep, een e-mail, een brief of ongeacht welk bewijs van het contact dat u met ons heeft gehad
 • informatie over uw surfgedrag (waaronder informatie over de websites die u bezoekt)
 • als u op een functie solliciteert, vragen wij u om toelichtingen over uw loopbaan met behulp van een kandidaatstelling of uw cv

Sciensano kan ook informatie verzamelen over uw harden software, inclusief: 

 • IP-adres
 • browser
 • besturingssysteem
 • toegangstijd
 • adres van de websites vanwaar u komt

Wie verzamelt uw gegevens?

Sciensano is de Verwerkingsverantwoordelijke (‘Data Controller’) voor deze gegevensverzameling.

Hoe en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In het online contactformulier worden enkele van de bovenstaande persoonsgegevens gevraagd. Het doel van deze gegevensverzameling bestaat erin te kunnen antwoorden op de vragen die via het formulier aan Sciensano worden gesteld.

De gegevens die Sciensano verkrijgt op grond van rechtstreekse sollicitaties (per e-mail, fax of brief) worden gebruikt om de geschiktheid van een kandidaat af te stemmen met de openstaande positie.

Alle andere gegevens, dan degene hierboven vermeldt, die aan Sciensano worden overgemaakt door rechtstreekse contactopname per e-mail, fax of brief, worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

We kunnen ook gegevens over u verzamelen via andere organisaties, wanneer dit nodig is of via onze zaken- of projectpartners.

Andere mogelijke redenen voor het gebruik van uw gegevens:

 • om producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd;    
 • om te verzekeren dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier wordt weergeven voor u en uw computer;    
 • om statistische analyses uit te voeren waarmee we de interesse van klanten meten voor de verschillende onderdelen van onze websites;    
 • om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en verbeteren;    
 • voor onze interne verslagen.

Uw gegevens delen

Wij kunnen uw informatie delen met:

 • partners of agenten die betrokken zijn bij het leveren van producten of diensten die u besteld of gebruikt hebt;    
 • partners of agenten die zich inzetten om diensten te leveren voor en in naam van Sciensano;
 • providers voor pensioenen en lonen;    
 • projectpartners, schenkers en andere professionele adviseurs;    
 • incassobureaus of andere organisaties die schulden innen;    
 • rechtshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, rechtbanken of andere overheidsdiensten wanneer we hiertoe bij wet verplicht zijn of de toestemming hebben.

Mogelijk moeten we uw gegevens doorgeven aan partners of agenten die zich niet in de Europese Unie (EU) bevinden. Bijvoorbeeld wanneer onze partners en agenten zich buiten de EU bevinden, of als u onze diensten en producten gebruikt terwijl u landen buiten de EU bezoekt.

Stockage en bescherming van uw persoonsgegevens

De gegevens verzameld via het contactformulier op de website van Sciensano en deze rechtstreeks aan haar overgemaakt per e-mail, fax of brief worden lokaal opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie.      
Sciensano beschikt over redelijke en aangepaste middelen ter bescherming en beveiliging van de verzamelde gegevens en treft redelijke maatregelen om de identiteit te verifiëren van de gebruiker die de verzamelde persoonsgegevens wenst.     
De aan Sciensano overgemaakte gegevens zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor verantwoordelijke personen die in het kader van hun functie toegang dienen te verkrijgen tot deze gegevens.    
Sciensano houdt uw persoonsgegevens slechts zo lang bij als redelijkerwijs nodig of bij wet vereist is.

Fraude melden

Sciensano zet zich in om te verzekeren dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. Zo zal Sciensano u bijvoorbeeld nooit e-mails sturen waarin we vragen persoonsgegevens te verstrekken of uw geregistreerde wachtwoord in te geven (als u een geregistreerde gebruiker bent).
Als u toch een gelijkaardige e-mail ontvangt of gevraagd wordt deze informatie te verstrekken door iemand die beweert voor Sciensano te werken, vragen wij u dit te melden via de volgende kanalen:

 • stuur een e-mail  info@sciensano.be    
 • stuur een brief naar onze maatschappelijke zetel: Sciensano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Elsene, België

Uw keuze over uw gegevens

U heeft het recht om aan Sciensano te vragen of uw gegevens door Sciensano zijn verwerkt. Om dit recht te doen gelden, dient u de vraag formeel te stellen en duidelijk te specificeren wat u wil weten, rechtzetten of wissen. Deze aanvraag moet worden gedateerd, ondertekend en samen met een kopie van de vooren achterkant van uw identiteitskaart naar Sciensano worden gestuurd.     
Als uw gegevens inderdaad zijn verwerkt, dan kan u ook vrije toegang vragen tot de persoonsgegevens in ons bezit en vragen om de redenen van de verwerking en de periode waarin wij de informatie opslaan en verwerken. U kan ook om de rechtzetting of het wissen van uw gegevens vragen, u verzetten tegen hun gebruik, hun gebruik beperken en uw persoonsgegevens in ons bezit ontvangen. Het wissen van gegevens dient specifiek gemotiveerd te worden. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Sciensano zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover informeren.     
Sciensano stelt alles in het werk om de updates zo snel mogelijk uit te voeren. Mogelijk worden er nog mededelingen verzonden met de originele gegevens tot het moment waarop de aanpassingen verwerkt werden.

Hoe zit het met cookies?

Op onze website (www.sciensano.be) worden zogenaamde „cookies” gebruikt, meer informatie in ons cookiebeleid.
Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar de website All about cookies

Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen over deze privacyverklaring, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking van de gegevens door Sciensano in het kader van het online contactformulier, kan u contact met ons opnemen:
Sciensano
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Elsene
België
+32 2 642 51 11 
+32 2 642 50 01
info@sciensano.be
www.sciensano.be 

De dienst Gegevensbescherming en de Functionaris voor Gegevensbescherming van Sciensano kan u contacteren via e-mail dpo@sciensano.be

Om contact op te nemen met de toezichthoudende nationale autoriteit, kan u hier terecht:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel (België)
+ 32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

QR code

QR code for this page URL