COVID-19 barometer in de huisartsenpraktijken

Last updated on 11-1-2024 by Laura Debouverie

U kan als huisarts deelnemen via uw EMD-softwarepakket. Hieronder vindt u een instructiefilmpje voor uw specifieke pakket en een aantal vaak gestelde vragen.

Hoe kan ik de Barometer invullen via mijn softwarepakket?

De COVID-19 Barometer 2.0 maakt gebruik van de statistiekmodule in uw elektronisch medisch dossier (EMD).

Hoe de diagnostische codes registreren in uw EMD en het elektronisch formulier versturen? Instructievideo’s van compatibele EMD software

De volgende instructievideo’s tonen u, voor elk EMD dat al aangepast is aan de COVID-19 Barometer 2.0, hoe u de diagnostische codes kan registreren in uw EMD, zodat ze verstuurd kunnen worden via het elektronisch formulier.

Alle vragen over de inhoud van deze video’s moeten gericht worden aan de betrokken softwareleverancier.

Wanneer en met welke frequentie uw gegevens doorgeven?

Het doorgeven van uw gegevens gebeurt best dagelijks, op het einde van de dag, of voor 10u in de ochtend de dag nadien. Eén arts in de praktijk voert de AUDIT uit en noteert de cijfers in het elektronisch formulier (eForm). We vragen u om mintens tweemaal per week uw gegevens door te sturen. In dat geval heeft u na de 6 maanden durende registratieperiode recht op de minimale financiële compensatie. Indien uw praktijk de resultaten 4 keer per week of vaker doorstuurt, maakt u aanspraak op de maximale financiële compensatie.

Ik wil graag de resultaten van mijn praktijk zien, hoe doe ik dat?

U kunt de verzonden gegevens voor uw praktijk bekijken, anoniem vergeleken met andere praktijken in uw eerstelijnszone en regio. De instructievideo van uw softwarepakket hier boven legt uit hoe u deze feedback kunt bekijken.

Meer informatie over feedback vindt u bij de vaak gestelde vragen, lager op deze pagina.

De beschrijving van de 5 te registreren diagnoses

Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID-19 (ICPC-2 code R80, ICD-10 code J11.1)

Deze diagnose wordt gebruikt wanneer iemand beantwoordt aan de gevalsdefinitie van COVID-19, zoals gepubliceerd door Sciensano.

Coronavirusinfectie: bewezen geval COVID-19 (ICPC-2 code A77, ICD-10 code B34.2)

Deze diagnose wordt gebruikt bij een bevestigde diagnose van COVID-19.
Deze diagnose wordt niet gebruikt voor klinisch vermoede gevallen van COVID-19 met een negatieve PCR test en/of negatieve radiologie. In dat geval blijft de diagnose ‘Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID-19’.

Influenza like infectie (ILI) (ICPC-2 code R80)

Deze code bevat enerzijds de mogelijke COVID-19 gevallen en anderzijds alle andere diagnosen rond ‘griepaal syndroom’, zoals de gewone seizoensgriep. De diagnose ‘mogelijk geval COVID-19’ werd gelinkt aan de ICPC-2 code ‘influenza like infection (R80). Dit betekent dat met de huidige gevalsdefinitie het aantal mogelijke COVID-19 gevallen vaak gelijk zal zijn aan het aantal influenza like infections in de AUDIT, aangezien dit over dezelfde mensen gaat. Wel zal er een onderscheid mogelijk zijn bij een volgend contact in de zorgepisode na een negatieve PCR test voor COVID-19 (zonder klinisch sterk vermoeden voor COVID-19) of een bewezen influenza infectie na PCR test.

Viraal syndroom (ICPC-2 code A77)

Deze code omvat de bewezen COVID-19 gevallen, samen met andere specifieke virusziekten, zoals cytomegalovirusziekte, adenovirus infectie, enz… . Ook kan deze code gebruikt worden voor ‘viraal syndroom’ of ‘virale aandoening’ bij een volgend contact in de zorgepisode na een negatieve PCR test voor COVID-19, indien u geen specifiekere  oorzaak (bijvoorbeeld influenza) vindt voor de symptomen.

Acute respiratoire infectie (ARI)

Deze code wordt gebruikt in het geval van een specifieke luchtweginfectie. Dit omvat volgende infecties:         

  • otitis media (ICPC-2 code H71)
  • acute infectie bovenste luchtwegen (ICPC-2 code R74)
  • acute sinusitis (ICPC-2 code R75)
  • acute tonsillitis (ICPC-2 code R76)
  • acute laryngitis/tracheïtis (ICPC-2 code R77)
  • acute bronchitis/bronchiolitis (ICPC-2 code R78)
  • pneumonie (ICPC-2 code R81)

Deze diagnoses kunnen gebruikt worden wanneer u bij het eerste contact in de zorgepisode een duidelijke oorzaak voor de symptomen detecteert en de patiënt dus niet aan de gevalsdefinitie voor COVID-19 voldoet, of wanneer bij een volgend contact in de zorgepisode de PCR test negatief bleek en een specifiekere diagnose mogelijk is.

Hoe kan ik de resultaten van de Barometer 2.0 raadplegen?

De rapporten zijn beschikbaar via Healthstat voor de artsen die deelnemen aan de COVID-19 Barometer in de huisartsenpraktijken. Deze handleiding legt u in detail uit hoe u toegang krijgt en de rapporten kan raadplegen.

Vaak gestelde vragen…

…door huisartsen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Barometer 2.0

Wat zijn de voorwaarden voor deelname? Wie kan deelnemen?

De deelname verloopt per huisartsenpraktijk, is vrijwillig en staat open voor alle geïntereseerde praktijken. Voor het verzenden van de gegevens is echter medische software nodig die compatibel is met Barometer 2.0. Indien u voor uw elektronisch medische dossiers werkt met een softwarepakket dat bovenaan deze pagina vermeld wordt bij de instructievideo’s (onder het blok ‘Hoe kan ik de Barometer invullen via mijn softwarepakket?’), kan u deelnemen.

Hoe schrijf ik me in om deel te nemen?

Als u wilt deelnemen kan u onmiddelijk beginnen. Daarvoor bekijkt u best eerst de instructievideo die bij uw softwarepakket hoort (hierboven onder het blok ‘Hoe kan ik de Barometer invullen via mijn softwarepakket?’).

Word ik betaald voor mijn deelname?

Regelmatige deelname aan de Barometer 2.0 wordt financieel vergoed.

1. Bij deelname van 14/01-31/03/2021: Indien de gegevens minstens 4 dagen per week worden verstuurd, wordt een bedrag van 400€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk; indien de gegevens minstens 2 dagen per week worden verstuurd over deze periode (en minder dan 4 keer), wordt een bedrag van 200€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk. Als de gegevens minder dan 2 keer per week worden verstuurd, vindt er geen betaling plaats. 

2. Bij deelname van 29/10/2020-31/03/2021: Indien de gegevens minstens 4 dagen per week worden verstuurd, wordt een bedrag van 800€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk; indien de gegevens minstens 2 dagen per week worden verstuurd over deze periode (en minder dan 4 keer), wordt een bedrag van 400€ toegekend aan elke huisarts in de deelnemende praktijk. Als de gegevens minder dan 2 keer per week worden verstuurd, vindt er geen betaling plaats.  

Waarom wordt de registratie per praktijk gedaan maar de betaling per huisarts?

Het verzamelen van gegevens via het e-form gebeurt aan het eind van de dag door een huisarts en omvat gegevens uit de hele praktijk. Het duurt maar enkele minuten. De ware inspanning die uw resultaten de moeite waard maakt, is de codering van diagnoses die elke dag door alle huisartsen in de praktijk worden ingevoerd. Het is dit werk dat wordt gewaardeerd in de betaling van de financiële stimulans aan elke registrerende huisarts. 

Is de software die ik gebruik compatibel?

Indien u een softwarepakket gebruikt dat bovenaan deze pagina vermeld wordt bij de instructievideo’s (onder het blok ‘Hoe kan ik de Barometer invullen via mijn softwarepakket?’), dan kunt u uw gegevens voor Barometer 2.0 overbrengen.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van deze softwareprogramma’s voor de Barometer raden wij u aan de instructievideo’s te bekijken bovenaan deze pagina.

…door huisartsen die deelnemen aan Barometer 2.0

Administratieve vragen

Wanneer kan ik best mijn gegevens verzenden?

De gegevens kunnen best aan het eind van de dag of de volgende ochtend voor 10 uur worden doorgegeven. 

De samenstelling van de medische praktijk is veranderd (nieuwe huisarts of vertrek van een huisarts): wat moet ik doen?

De gegevens met betrekking tot de medische praktijk (naam, adres, RIZIV-nummer van de huisartsen in de praktijk, …) die u bij de eerste registratie zelf ingeeft, staan nadien automatisch ingevuld in het e-form. Wanneer een wijziging nodig is, volstaat het om de automatisch ingevulde gegevens aan te passen, de volgende keer dat u gegevens doorstuurt. 

Wat gebeurt er als ik als huisarts in meer dan één praktijk werk?

Als u in meer dan één praktijk werkt, die deelneemt aan Barometer 2.0, krijgt u de financiële vergoeding die verbonden is aan uw meest regelmatig deelnemende praktijk.

Waarom worden er geen gegevens meer verzameld over werklast en materiaalvoorraad, zoals in Barometer 1?

Barometer 2.0 richt zich op het monitoren van syndromen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beperkt aantal indicatoren die rechtstreeks uit het EMD worden verzameld. Dit verkort de tijd die nodig is voor het verzamelen van de gegevens en maakt de gegevens gemakkelijker te gebruiken. Het verhoogt ook de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Gegevens over werklast en materiaalvoorraad worden mogelijks door andere instrumenten verzameld. 

Verzamelde gegevens

Hoe registreer je een patiënt die meerdere keren op consultatie komt, voor dezelfde zorgepisode?

Elk patiënten-contact wordt geregistreerd. De instructievideo die bij uw softwarepakket hoort (hierboven onder het blok ‘Hoe kan ik de Barometer invullen via mijn softwarepakket?’) laat zien hoe de codes voor dezelfde episode van zorg voor een patiënt worden opgenomen.   

Wordt een patiënt zonder symptomen (terugkeer uit het buitenland, verzoek van de werkgever) geregistreerd als “een vermoeden van COVID-19” voor de Barometer?

Neen. De Barometer 2.0 is bedoeld voor het monitoren van syndromen. Asymptomatische patiënten worden daarom niet meegenomen in de Barometer. 
Er zijn echter codes voor het registreren van een vermoeden van COVID-19 zonder klinische verschijnselen, maar deze gegevens zullen niet worden geëxtraheerd door de AUDIT op het einde van de dag. 

Hoe zit het met de deelname van triagecentra aan de Barometer?

Triagecentra zijn niet opgenomen in de Barometer 2.0, die zich richt op de situatie in de huisartsenpraktijk en de symptomatische patiënten. Er zijn andere registers en studies die gegevens verzamelen van triagecentra. 

Waarom verzamelt de Barometer 2.0 het aantal „actieve patiënten” in de praktijk tussen september 2018 en augustus 2020?

Het aantal actieve patiënten in de praktijk in de afgelopen twee jaar (september 2018 tot augustus 2020) geeft een idee van de omvang van de praktijk en wordt gebruikt als noemer voor de gegevens die dagelijks worden verzameld. 

Waarom het percentage gecodeerde diagnoses verzamelen?

Barometer 2.0 verzamelt diagnoses die in de EMD zijn gecodeerd. Het percentage van alle consultaties die als diagnose zijn gecodeerd, geeft een beeld van het gebruik van de diagnostische codes in het EMD in de praktijk. Dit laat toe eventueel een statistische correctie aan te brengen op de verzamelde indicatoren. Gezien het belang van het gebruik van diagnostische codes in Barometer 2.0 zal is het belangrijk dat dit percentage zo hoog mogelijk is.

Na 31 maart 2021

Hoe werkt de betaling voor deelname?

Elke huisarts die aan de barometer heeft deelgenomen zal een e-mail ontvangen met het bedrag dat aan zijn deelname is gekoppeld. U zult het bedrag individueel moeten valideren en de informatie voor betaling moeten doorgeven (alle informatie staat in de e-mail die naar het in het eformulier vermelde adres wordt gestuurd). 

Wat is de uiterste termijn om een premie (of een aanpassing daarvan) aan te vragen?

De betalingsperiode voor deelname eindigde op 31/03/2021. Naar elke deelnemende praktijk werd een vragenlijst verzonden, gevolgd door een tweede vragenlijst per huisarts voor betalingsgegevens en een aantal reminders. Deze vragenlijsten werden afgesloten op 30 april 2022. Daarna, werden alle aanvragen voor een premie (of voor een aanpassing daarvan) afgesloten op 20 mei 2022. Sindsdien is het niet meer mogelijk een premie aan te vragen.

De betalingstermijn voor deelname is verstreken (31/03/2021). Kan ik blijven deelnemen?

Als eerstelijnswerkers geven de huisartsen waardevolle informatie over de epidemie van COVID-19. Daarom willen wij ook na maart barometergegevens blijven verzamelen. Het e-formulier en de audit blijven ongewijzigd in de EMR.

De barometer documenteert de uitbraak van COVID-19 in de 1e lijnszorg. Gegevens over contacten voor vermoeden van COVID19 worden gepresenteerd in de wekelijkse griepbulletins en de wekelijkse COVID-19-rapporten en worden gebruikt door de RAG, die bijdragen tot de besluitvorming door de autoriteiten. Uw gegevens zijn dus bijzonder nuttig. 

  barometerverantwoordelijke indien u andere vragen heeft.

Over de COVID-19 Barometer 2.0

De versie 2.0 van de COVID-19 Barometer verzorgt syndroomsurveillance in de huisartspraktijk en verzamelt een beperkt aantal gegevens (vermoeden of bevestiging van COVID-19, viraal syndroom, griep en acute luchtweginfecties). Dit nieuwe instrument is ontwikkeld om snel en gemakkelijk te kunnen worden gebruikt. Het maakt gebruik van diagnoses die gecodeerd zijn in de elektronische medische dossiers en op het einde van de dag telt een AUDIT-systeem automatisch het aantal diagnoses dat gecodeerd is voor deze specifieke indicatoren.

In tegenstelling tot de eerste versie richt de COVID-19 Barometer 2.0 zich enkel op syndroomindicatoren. Er worden geen gegevens meer verzameld over de werklast en de inventarisatie van beschermingsmiddelen. Dit laat toe om te focussen op de gezondheidssituatie in de huisartsenpraktijk. De Barometer 2.0 streeft naar een brede participatie van huisartsen, om zo de lokale situatie zo goed mogelijk weer te geven.

Het gegevensverzamelingssysteem is ook geëvolueerd: het maakt nu uitsluitend gebruik van het EMD. Dit reduceert de registratielast voor deelnemende huisartsen sterk en zorgt voor meer flexibiliteit van de te registreren thema’s.

Meer over de Barometer als initiatief

Publicaties

QR code

QR code for this page URL