Netwerk van peillaboratoria - EPILABO

Last updated on 17-4-2024 by Amber Van Laer

EPILABO | Een netwerk van peillaboratoria voor epidemiologische surveillance van infectieziekten

Sciensano coördineert sinds 1983 een netwerk van microbiologische laboratoria, die bekend staan als peillaboratoria of „Epilabo”. Dit netwerk voor surveillance wordt gevormd door de vrijwillige medewerking van de laboratoria die wekelijks diagnostische gegevens voor verschillende pathogenen (ongeveer 40) naar Sciensano sturen.

Het levert een bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid door:

  • het opsporen van ontwikkelingen in de epidemiologie van infectieziekten en het waarschuwen wanneer berekende drempelwaarden worden overschreden
  • het inschatten van het effect van infectieziekten door epidemiologische trends te monitoren en de meest getroffen bevolkingsgroepen en de geografische spreiding van de geselecteerde infectieziekten te beschrijven
  • het monitoren van het effect van  preventieprogramma’s
  • het opstellen van voorspellingen met betrekking tot de verspreiding en de epidemiologie van infectieziekten
  • het verzamelen van gegevens voor communicatie met internationale gezondheidsautoriteiten (ECDC, WHO, etc.) ter nakoming van de internationale verplichtingen.

Hoe kan ik de gegevens overdragen?

U kunt momenteel gegevens overdragen op 2 manieren

  1. Elektronische overdracht van gegevens vanuit LIMS-extractie. De gegevens kunnen uit LIMS worden gehaald en als een Excel-bestand per e-mail worden verzonden naar epilabo@sciensano.be
  2. Nadat u zich hebt geregistreerd, kunnen de gegevens worden overgedragen via een beveiligde website (alleen toegankelijk voor de deelnemende peillaboratoria)

Kan ik deel uitmaken van het netwerk van peillaboratoria? 

Uiteraard! Neem hiervoor contact op met de coördinator van het netwerk: Epilabo@sciensano.be

Ervaart u problemen tijdens het registreren?

Als u problemen ervaart tijdens de online registratie van uw gegevens of als u andere vragen heeft, neem dan contact op met de coördinator van het netwerk via epilabo@sciensano.be

Toekomstig gegevensverzamelingssysteem

Het netwerk voor surveillance van peilstations zal gebruik maken van de Be-HERA-architectuur, die ontworpen is om te voorzien aan de behoefte aan één centrale gegevensbank voor de uitwisseling van persoonsgegevens op het gebied van volksgezondheid. Volgens de doelstellingen van Be-HERA zal EPILABO slechts een beperkte hoeveelheid van gepseudonimiseerde gegevens ontvangen en gebruiken om de paraatheid te verbeteren en de epidemiologische trends voor infectieziekten te monitoren. 

Wij werken momenteel aan dit nieuwe gegevensverzamelingssysteem. Er werd een goedkeuring verkregen van het Comité voor Informatiebeveiliging op 6 december 2022 (beschikbaar in het Nederlands en Frans). De implementatie zal worden uitgerold vanaf 2023 in samenwerking met healthdata.be. In dit overzichtsdocument wordt beschreven voor deelnemende laboratoria hoe de nieuwe gegevensverzameling zal georganiseerd worden, met de doelstellingen, een beschrijving van de te verzamelen variabelen en technische informatie over hoe de gegevens kunnen doorgestuurd worden via de HD4DP2.0 applicatie.

Hebt u nog meer vragen? 

Wilt u meer informatie over het netwerk voor surveillance van peilstations? Neem contact met ons op via epilabo@sciensano.be

Wilt u meer weten over de activiteiten en organisatie van de dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano? Bezoek onze dienstpagina.

Wilt u meer weten over het dynamisch interactief dashboard van infectieziekten? Bezoek Epistat

Financiële bronnen / financieringsinstellingen 

Deze projecten worden gefinancierd door het Vlaamse Gewest (Agentschap Zorg en Gezondheid), het Waalse Gewest (l’Agence pour une Vie de QualitéAViQ), de Duitstalige Gemeenschap (Ostbelgien), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (INAMI-RIZIV), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de EU.

 

QR code

QR code for this page URL