Gezondheidsenquête | Aanvraagprocedure microgegevens

Last updated on 27-3-2024 by Sabine Drieskens

Op 21 maart 2016 werd een protocolakkoord afgesloten tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van de Gezondheidsenquête. In dit akkoord is voorzien dat de gegevens van de enquête ter beschikking kunnen worden gesteld:

 • voor analyses uitgevoerd op vraag van de opdrachtgevers 
 • aan gemeentelijke, stedelijke en provinciale overheden en administratieve overheden op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau andere dan deze die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers, die een oververtegenwoordiging in de steekproef hebben gefinancierd 
 • aan internationaal publiekrechtelijke gezondheids- of statistiekorganisaties 
 • aan universitaire onderzoeksgroepen of groepen verbonden aan een universiteit. 

​De gegevens van de Gezondheidsenquête 2018, die ook de gegevens van de vorige edities omvat, vallen onder het algemeen reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR), de kaderwet van 30 juli 2018 en de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité. 

Aanvraagprocedure

De procedure om de HIS-gegevens te bekomen verloopt in eerste instantie via het invullen van het elektronisch aanvraagformulier.
​​​​Er 2 mogelijkheden:

 1. Indien je enkel variabelen aanvraagt die zijn opgenomen in het codeboek van de anonieme gegevensbank van de Gezondheidsenquête 2018 (zie lager), dan zal het proces van gegevensoverdracht vrij kort zijn en dien je enkel een overeenkomst van gegevensoverdracht te ondertekenen.
 2. Indien je verzoek daarentegen een koppeling met een andere gegevensbank vereist of variabelen betreft die niet in dit codeboek zijn opgenomen (geboortedatum, gedetailleerde informatie over nationaliteit of geboorteland, gedetailleerde geografische gegevens), dan moet je een aanvraag indienen bij het Informatieveiligheidscomité (IVC).

De procedure voor beide mogelijkheden wordt hieronder beschreven.

Een aanvraag indienen voor toegang tot de anonieme gegevensbank

1. ​​​​Vul Bestand het document in dat toelaat om de gewenste variabelen, inclusief de motivering voor elke variabele/module, aan te geven. Hiervoor kan je gebruik maken van Bestand het codeboek van de anonieme gegevensbank van de Gezondheidsenquête 2018. Stuur het ingevulde document per e-mail terug naar Sciensano via sabine.drieskens@sciensano.be​.

2. Het team van de gezondheidsenquête gaat na of de gevraagde variabelen in verhouding staan tot de onderzoeksdoelstellingen.

3. ​Zodra het evenredigheidsbeginsel is gewaarborgd, ontvang je van ons een ontwerpovereenkomst m.b.t. de overdracht van de gegevens tussen beide partijen. Deze overeenkomst omvat met name: de regelingen voor het ter beschikking stellen van de gegevens, de na te leven beveiligingsregels, de bewaartermijn van de gegevens, de modaliteiten van presentatie van de resultaten, de intellectuele eigendom en de verantwoordelijkheden van de twee partijen. Je ontvangt deze overeenkomst via e-mail.

4. Onderteken de overeenkomst elektronisch en stuur deze ook via e-mail terug naar sabine.drieskens@sciensano.be

​5. We sturen je vervolgens de overeenkomst, ondertekend door beide partijen, per e-mail terug. Deze e-mail bevat ook de informatie om de gevraagde gegevens te downloaden, die versleuteld via Belnet worden verstuurd.

Een aanvraag indienen bij het Informatieveiligheidscomité

1. ​​​​Indien de gevraagde gegevens niet als anoniem worden beschouwd, dan moet je een machtigingsaanvraag indienen bij het informatieveiligheidscomité (IVC) aan de hand van het daartoe voorziene Microsoft Office-documentpictogram formulier waarin reeds een aantal aspecten met betrekking tot de gezondheidsenquête zijn ingevuld (in blauw). 

De aanvraag moet minstens de volgende bijlagen omvatten:​

 • De doelstelling die wordt nagestreefd in het kader van de overeenkomst tussen de aanvragen en Sciensano.
 • De lijst van modules die worden aangevraagd; daarvoor kan gebruik worden gemaakt van Bestand het codeboek van de gezondheidsenquête 2018.
 • ​​De PDF-pictogram informatiefolder die aan de geselecteerde huishoudens wordt toegestuurd en waarin expliciet wordt vermeld dat de gegevens van de gezondheidsenquête 2018 kunnen worden gebruikt door universiteiten en onderzoekscentra.
 • Een PDF-pictogram rapport met de analyse van het identificatierisico: uitgevoerd op het geheel van de gegevens van de enquête, evalueert dit rapport in welke mate de gegevens van de enquête, zelfs zonder directe identificatiegegevens van de deelnemers, niet geïdentificeerd kunnen worden op basis van de veelheid aan informatie die over hen is verzameld. Dit analyserapport is van toepassing op het volledige gegevensbestand, en dus ook voor het deelbestand gerelateerd aan jouw aanvraag.
 • Het ontwerp van de overeenkomst voor de overdracht van de gegevens tussen Sciensano en de aanvrager.

Je kan de gegevens aanvragen per module. In de machtigingsaanvraag volstaat het dus om de modules aan te geven die gewenst zijn en per module de relevantie van de module in het kader van het onderzoek te motiveren. In de bijlage op het einde moet je ook wel alle variabelen van de aangevraagde modules vermelden. Het IVC zal nagaan of de modules die worden aangevraagd in proportie staan tot de doelstellingen van het onderzoek.

2. Je verstuurt de machtigingsaanvraag aan het IVC per e-mail naar ivc@mail.fgov.be.

3. Van zodra de aanvraag is goedgekeurd door het IVC, stuur je een kopie van de goedgekeurde machtigingsaanvraag naar Sciensano (via e-mail naar sabine.drieskens@sciensano.be), alsook de overeenkomst met Sciensano voor de overdracht van de gegevens, die je elektronisch ondertekent

4. We sturen je vervolgens de overeenkomst, ondertekend door beide partijen, per e-mail terug. Deze e-mail bevat ook de informatie om de gevraagde gegevens te downloaden, die versleuteld via Belnet worden verstuurd.

Consulteer de PDF-pictogram lijst van onderzoeksprojecten die de gegevens van de Gezondheidsenquête 2018 hebben ontvangen.

Nog vragen? Contacteer het HIS-team. 

Meer info over de Gezondheidsenquête

QR code

QR code for this page URL