Lancering van het meerjarige “Global Burden of Animal Diseases“ programma

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 19 januari 2021
Last updated on 27-1-2021 by Pierre Daubresse

Sciensano neemt deel aan een internationaal samenwerkingsverband voor het bestuderen van de globale ziektelast door dierziekten.

Parijs (Frankrijk), 19 januari 2021 – De Bill & Melinda Gates Foundation en het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office hebben een subsidie van 7 miljoen USD toegekend om een ​​raamwerk uit te rollen voor het meten van de ziektelast bij dieren en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en de economie. De resultaten van dit “Global Burden of Animal Diseases (GBADs)” programma zullen richting geven aan het beleid van de overheid en de privésector en zullen bijdragen tot een effectievere verbetering van de gezondheid en het welzijn van dieren. Het zal ook een basis leveren voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Over de hele wereld zijn veeteelt en aquacultuur essentieel voor de menselijke voeding en gezondheid. Deze dieren spelen een belangrijke rol in de samenleving en zorgen voor inkomen en voedsel, maar ook voor kleding, bouwmaterialen, voeding voor planten (bemesting) en trekkracht. Ingeburgerde (endemische) en opkomende dierziekten, maar ook andere factoren, hebben echter negatieve gevolgen voor deze dieren en voor hun rol in de maatschappij.

Elk jaar worden wereldwijd honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in ziektebestrijding om de gezondheid en productiviteit van landbouwdieren te verbeteren. Toch bestaat er geen systematische manier om de impact van de ziektelast bij dieren op de gezondheid en het welzijn van mensen te meten. Het is nog niet geweten hoe de ziektelast verdeeld is tussen kleine landbouwbedrijven en de commerciële sector, en hoe ze varieert volgens regio’s en geslacht. Bijgevolg ontbreekt het beleidsmakers momenteel aan de nodige informatie om nauwkeurig te beoordelen of hun inspanningen gericht zijn op de diergezondheidskwesties met de grootste impact op het menselijk welzijn.

Meten om het beheer van dierziekten te verbeteren: een nieuw programma

Het GBAD-programma, geleid door de Universiteit van Liverpool, de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) en een samenwerkingsverband van internationale instellingen, zal het mogelijk maken om de diergezondheid en de ziektelast vanuit een ander perspectief te onderzoeken. Door de globale last in economische termen te beoordelen, zal het programma helpen bij het identificeren van de individuen en gemeenschappen die het meest getroffen zijn, door aan te tonen hoe diergezondheid intrinsiek verband houdt met de landbouwproductiviteit, het inkomen van kleine boeren, de emancipatie van vrouwen en de gelijke beschikbaarheid van een veilig, betaalbaar en voedzaam dieet.

„Het is nu voor iedereen duidelijk dat diergezondheid en volksgezondheid met elkaar verbonden zijn en dat ze essentieel zijn voor een duurzame en gezonde planeet. Vooral als we erin slagen om er de milieu- en sociaaleconomische componenten bij te betrekken”, zegt Monique Eloit, directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor diergezondheid.

Het vandaag aangekondigde nieuwe partnerschap ondersteunt de implementatie van het GBADs-programma. In een wereld waar 1,25 miljard mensen in de landbouw werken, zal dit programma een positieve impact hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die bijdragen aan het terugdringen van honger, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, waardig werk en economische groei; en verantwoorde consumptie en productie.

Sciensano zal de effecten van door dieren en door voedsel overgedragen ziekten op de volksgezondheid bestuderen door het aantal zogenaamde „Disability Adjusted Life Years” te berekenen. Eenvoudig uitgelegd gaan we voor elk van deze ziekten het aantal verloren jaren als gevolg van vroegtijdige sterfte en het aantal verloren levensjaren als gevolg van invaliditeit berekenen”, zegt Dr. Brecht Devleesschauwer, die het GBAD-programma bij Sciensano leidt. “De focus van Sciensano ligt op één gezondheid (One health)”, voegt hij eraan toe, “wat betekent dat we onderzoeksvragen over de gezondheid van mens en dier vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Het GBADs-programma vormt dan ook een mooie aanvulling op onze bestaande inspanningen om de ziektelast voor mensen te berekenen.

Meer informatie over het partnerschap

GBADs wordt geleid door de Universiteit van Liverpool, de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) en een samenwerkingsverband van internationale instellingen, waaronder: de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Australië; University of Guelph, Canada; het Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Verenigde Staten; het International Livestock Research Institute (ILRI), Ethiopië; Murdoch University, Australië; Sciensano, België; Washington State University, Verenigde Staten; University of Zürich, Zwitserland; en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.

Het GBADs programma heeft ook financiering ontvangen van het Australische Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Brooke en DG-Sante van de Europese Commissie.

ACIAR heeft een haalbaarheidsstudie gesteund in Indonesia die geleid heeft to het indienen van een voorstel voor een meerjarige case studie.

Brooke is een wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie die internationale ontwikkelingsbenaderingen gebruikt om de levens te verbeteren van werkende landbouwdieren en de mensen die van hen afhangen. In het kader van het GBAD-project financiert en co-superviseert Brooke een 4-jarig promotieonderzoek naar de “Burden of animal diseases of working equids”, samen met de universiteit van Liverpool.

DG-Sante is verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Commissie op het vlak van gezondheid en voedselveiligheid en zal GBADs case studies steunen in de Europese regio in 2021.

QR code

QR code for this page URL