NCC - Nationaal certificatiecomité voor de uitroeiing van poliomyelitis

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 1997
-
Project with no end date

In het kort

Sinds alle EU-landen in 2002 poliovrij zijn verklaard, onderneemt elk Europees land diverse activiteiten om zijn poliovrije status te behouden. Die gemeenschappelijke inspanningen zullen duren tot het poliovirus wereldwijd is uitgeroeid.
In België worden de polioactiviteiten gecoördineerd door een nationaal certificatiecomité (NCC — National Certification Committee). Via zijn dienst Epidemiologie en infectieziekten coördineert Sciensano het comité (secretariaatsfunctie), dat hoofdzakelijk wetenschappelijke, technische en administratieve steun verleent.

De activiteiten die in België worden ondernomen om het land poliovrij te houden zijn:

  • op de hoogte blijven van de wereldwijde situatie inzake de uitroeiing van polio
  • de aanbevelingen van de Europese Commissie opvolgen
  • nagaan of er passende maatregelen worden genomen om het poliovirus op adequate wijze in te perken
  • verzamelen en analyseren van surveillancegegevens over polio 
  • jaarlijks verslag uitbrengen over de nationale situatie en de ontwikkeling daarvan

Projectbeschrijving

In het begin van de 20e eeuw verlamde polio honderdduizenden kinderen per jaar en was het een van de meest gevreesde ziekten in de geïndustrialiseerde landen. Sinds in 1988 het Global Polio Eradication Initiative (Wereldwijd initiatief voor de uitroeiing van poliomyelitis) van start ging, zijn meer dan 2,5 miljard kinderen ingeënt tegen polio. 
De Europese regio van de WHO werd in 2002 poliovrij verklaard en vandaag is het aantal poliogevallen wereldwijd met 99% gedaald. Er zijn nog maar twee landen waar het wilde poliovirus blijft circuleren (Afghanistan en Pakistan).


Het certificatieproces voor de uitroeiing van polio staat onder toezicht van de Global Certification Commission van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt regionaal uitgevoerd. In Europa zorgt het Regionaal certificatiecomité voor de uitroeiing van poliomyelitis (European Regional Certification Committee for the Certification of Poliomyelitis Eradication) (RCC) voor de certificatie van de uitroeiing van polio. Het RCC beoordeelt jaarlijks het circulatierisico van het poliovirus voor elk Europees land en doet hen officiële aanbevelingen om die risicoscore te verlagen.
Om de hoogste kwaliteit van de polio-uitroeiingsactiviteiten te handhaven, moet elke lidstaat een nationaal actieplan uitvoeren, waarin de aanbevelingen van de RCC zijn opgenomen. Dit is de rol van het Nationaal certificatiecomité (NCC), dat bestaat uit professionele beoefenaars in de gezondheidszorg. 
Om zijn inperkingsmaatregelen tegen polio en de surveillancekwaliteit van de circulatie van het poliovirus te verbeteren, bevindt België zich in een proces van voortdurende verbetering. Dat verloopt via de jaarlijkse herziening van het polioactieplan en de beoordeling van de verwezenlijking van de activiteiten die tijdens de jaarlijkse vergadering van het NCC officieel worden goedgekeurd. Alle toekomstige acties worden ook gezamenlijk beslist en goedgekeurd door de leden van het nationaal comité.
 

Samenstelling van het CNN

Het CNN bestaat uit twaalf actieve leden, waaronder een voorzitter en een secretariaat.

De leden worden benoemd op grond van hun persoonlijke expertise, als onafhankelijke personen, en niet als vertegenwoordigers van bepaalde instellingen of disciplines. Zij beschikken over technische expertise en ervaring in domeinen die verband houden met de uitroeiing van poliomyelitis (zoals epidemiologie, virologie, kindergeneeskunde, moleculaire biologie of volksgezondheid).

Als actief lid van het comité neemt Sciensano, en meer bepaald de dienst Epidemiologie van infectieziekten, de rol van NCC-secretariaat op zich en verleent het wetenschappelijke, technische en administratieve ondersteuning. Het secretariaat verzamelt alle gegevens die het NCC nodig heeft, van poliovirussurveillance, vaccinatiegraad tot poliovirusbeheersing, om jaarlijks de Belgische situatie met betrekking tot het risico van poliocirculatie te analyseren en erover te rapporteren. 

Lijst van actieve leden

Dr F. Moerman : Voorzitter — Infectioloog (CHR Citadelle Luik)

Dr. S. Jacquinet : Secretariaat — Epidemiologie en volksgezondheid (Sciensano)

Prof. M. Van Ranst : Chef, Nationaal Poliolab — Nationaal referentiecentrum voor polio- en enterovirussen (KU Leuven)

Mrs. C.D. Do Thi: lid — dienst bioveiligheid en biotechnologie (SBB) (Sciensano)

Mr. Guido Jost: lid - Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Dr. N. Hammami: lid - Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams Gewest)

Dr. R. Mahieu: lid — Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (COCOM) (Brussels Gewest)

Mme. M. Delpire: lid — Agence pour une vie de Qualité (AVIQ) (Waals Gewest)

Dr. G. Top: lid - Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaams Gewest)

Dr. P. Carrillo: lid — Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)

Dr. Y. Navez: lid - National Agency for Containment- General Services International Relations and Public Health Emergencies, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Mrs. N. Berhels: lid - Federal Agency for Medicines and Health products (FAMHP)

Dr. U. Maniewski: lid — Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITM)

Dr. V. Vekeman: lid — Kind en Gezin 

Dr. M.C. Nassogne: lid — Université Catholique de Louvain (UCL)

Dr. E. Padalko: lid — Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)

Prof. Dr. P. Van Damme: lid — Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)

Dr. L. Bruggeman: lid - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)

Dr. S. Blumenthal: lid - Pediater, HUDERF- vertegenwoordigt de Belgian Society of Pediatrics

Dr. B. Ceulemans: lid - Neuropediater -  UZ Antwerpen, vertegenwoordigt de Belgian Society of Pediatrics

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL