CONTAM - Voedsel contaminanten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juli 2, 2012
-
juni 30, 2024

In het kort

Dit programma omvat activiteiten op nationaal (FAVV) en internationaal (EFSA) niveau met betrekking tot de beoordeling van risico’s voor de menselijke gezondheid als gevolg van voedselcontaminatie. Wij verstrekken onafhankelijk wetenschappelijk advies ter ondersteuning van:

  • de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd beleid en wetgeving, zowel op Europees als op Belgisch niveau
  • de besluitvorming van risicomanagers 

Dit programma omvat ook samenwerking in onderzoeksprojecten over gezondheidsrisico’s voor de Belgische bevolking door blootstelling aan voedselcontaminanten.

Projectbeschrijving

Gevaren en risico van voedselverontreinigingen
Dit programma omvat activiteiten die verband houden met de beoordeling van gevaren en risico’s van voedselcontaminatie voor de menselijke gezondheid. Volgens Verordening EU (EEG) 315/93 zijn dit alle stoffen die niet opzettelijk aan levensmiddelen zijn toegevoegd:

  • verontreinigende stoffen van agrarische oorsprong: nitraten, mycotoxinen, plantentoxinen, alkaloïden, residuen van vroegere bestrijdingsmiddelen 
  • van milieu- of industriële oorsprong: zware metalen, dioxines, polychloorbifenyl (PCB’s) 
  • in verband met bepaalde processen: acrylamide, furanen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

De verontreinigingsniveaus moeten zo laag als mogelijk haalbaar (ALARA) worden gehouden en de maximumniveaus van specifieke verontreinigingen worden vastgesteld op basis van adviezen van de EFSA


Internationaal advies
Op internationaal niveau zetelt een van onze experten in het Wetenschappelijk panel van EFSA „Contaminanten in de voedselketen” (07/2012-06/2024) en van verschillende werkgroepen. Het panel verstrekt onafhankelijk wetenschappelijk advies dat helpt bij de ontwikkeling van een wetenschappelijk gefundeerd Europees beleid en wetgeving. Daarnaast ondersteund het ook risicomanagers in hun besluitvorming, zoals het uit de handel nemen van bepaalde levensmiddelen met voor de volksgezondheid onaanvaardbare gehalten aan bepaalde contaminanten.

Nationaal advies
Op nationaal niveau wordt advies inzake toxicologie en risicobeoordeling verstrekt aan het FAVV en zijn wetenschappelijk comité. Dit op hun verzoek en in het kader van de voorbereiding van de adviezen. Deze werkzaamheden impliceren de deelname aan specifieke werkgroepen. 
Het omvat ook medewerking aan onderzoeksprojecten over contaminanten en additieven van het Wetenschappelijke Directoraat Chemische en Fysische Gezondheidsrisico’s voor de onderdelen Gevaren- en risicobeoordeling (bv. projecten over perfluoralkylsubstanties (FLUOREX), (co-)optreden en enkelvoudige en gecombineerde blootstellingen van voedseladditieven in de voeding van verschillende groepen van de Belgische bevolking (Multi_Exp_Add), op zilveren nanodeeltjes in het voedseladditief E174 (NanoAg)).

Toegevoegde waarde voor de wetenschap

  • verwerving en uitwisseling van actuele wetenschappelijke kennis in het domein van de toxicologie
  • risicobeoordeling via deelname aan werkgroepen
  • netwerk van expertise op nationaal en internationaal niveau.

Projectonderzoekers van Sciensano

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL