COVIMPACT

Last updated on 30-5-2022 by Cassandre Dugailliez

Opvolgenquête voor mensen met COVID-19

Je hebt onlangs positief getest op COVID-19. Mogelijk ervaar je momenteel enkele typische symptomen van deze ziekte (koorts, droge hoest, vermoeidheid,…). De hersteltijd van COVID-19 verschilt van persoon tot persoon: sommigen herstellen na een paar dagen, anderen ervaren aanhoudende symptomen. 

Onze studie (COVIMPACT) heeft als doel verschillende vragen te beantwoorden: Hoe lang duurt het om te genezen van COVID-19? Heeft een COVID-19-infectie langetermijneffecten? Zijn deze effecten ook van invloed op mensen zonder symptomen? 

Omdat jij positief hebt getest op COVID-19, nodigen we je uit om deel te nemen aan ons onderzoek door een eerste vragenlijst in te vullen (max. 15 minuten), zelfs als je geen of milde symptomen hebt. Daarna sturen we je om de 3 maanden een korte, vrijblijvende opvolgvragenlijst (max. 10 minuten), tot april 2023. 

We willen je alvast bedanken voor je interesse in onze studie en wensen je een spoedig herstel. 

Ik vul de eerste vragenlijst in

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels

Waarom deelnemen? 

Na een COVID-19-infectie kunnen sommige mensen blijvend last hebben van symptomen, ook wel ‘long-COVID genoemd. Deze aandoening kan voorkomen bij personen met een ernstige of milde vorm van COVID-19. Recente studies tonen aan dat ook personen die geen symptomen hebben langetermijneffecten kunnen ontwikkelen. Wij doen een beroep op jouw medewerking voor deze studie om de kennis over de langetermijneffecten van COVID-19 te vergroten. 

Hoe verloopt deze studie? 

De studie bestaat uit een eerste online vragenlijst en enkele opvolgvragenlijsten. 

Het doel van de eerste vragenlijst is om:

  • informatie te verzamelen over  symptomen die je mogelijk ervaart tijdens de eerste weken van de ziekte en over je gezondheidstoestand vóór de infectie  
  • je toestemming en e-mailadres te vragen zodat we je kunnen uitnodigen voor de korte vragenlijsten die deel uitmaken van de opvolgstudie

Gelieve de basisvragenlijst binnen de 7 dagen in te vullen. Op die manier zullen we een accurater beeld hebben van de symptomen die je ervaart tijdens de eerste weken van de ziekte. 

Het doel van de opvolgvragenlijsten is om:

  • elke 3 maanden te peilen naar je gezondheidstoestand tot het einde van onze studie in april 2023 
  • informatie te verzamelen over je fysieke, mentale en sociale gezondheid

Het is aangewezen dat je elke vragenlijst invult, maar dit is geen verplichting. Ook het opvolgen van mensen die geen langdurige klachten ervaren is zeer belangrijk om correcte resultaten te verkrijgen. Enkel zo kunnen we het aandeel van mensen met en zonder langdurige COVID-19 bij de besmette personen bepalen. 

Meer informatie over het COVIMPACT project

Wie neemt het initiatief voor deze studie? 

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en dr. Rana Charafeddine van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Vragen of technische problemen? 

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen via e-mail of telefoon: 02/642 50 25.

Bescherming van je gegevens bij deelname? 


Deelname is geheel vrijwillig en u kunt op ieder moment beslissen uw deelname te beëindigen. De informatie die u via de enquête verstrekt, zal enkel voor de bovenvermelde doelstellingen worden gebruikt. Sciensano zal deze informatie enkel gebruiken om algemene statistieken op te stellen. Wetenschappelijke publicaties kunnen worden geschreven op basis van de resultaten van het onderzoek, maar uw individuele gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven. 
Om deelnemers te rekruteren doet Sciensano beroep op de regionale centra voor contactopsporing om haar studie bekend te maken. Mensen die gebeld werden voor contactopsporing en hun toestemming hebben gegeven om meer informatie te ontvangen over de studie, hebben de keuze om een SMS of een bericht via de GovApp te ontvangen met een link naar de enquête.
   
De COVIMPACT-studie werd goedgekeurd door de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) en de Universiteit Gent (UGent).

Rechten, gegevensopslag en -toegang

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft u het recht toegang, rectificatie, wissing, beperking en een kopie van uw gegevens te vragen. U heeft ook het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. U kunt uw rechten bij voorkeur uitoefenen via ons online formulier. Indien u ervoor kiest uw e-mailadres mee te delen voor het vervolgonderzoek, zal dit e-mailadres slechts worden bewaard tot het einde van de gegevensverzameling van de COVIMPACT- enquêtes en zal daarna gewist worden. De andere gegevens zullen gedurende 30 jaar op een pseudonieme manier worden bewaard. 

Zodra de enquêtegegevens bij Sciensano aankomen, worden zij ontdaan van hun identificatie (e-mail) door een medewerker die niet bij de gegevensverwerking is betrokken. De enquêtegegevens worden in een map geplaatst die alleen toegankelijk is voor de wetenschappelijke medewerkers die bij deze studie zijn betrokken. Deze wetenschappelijke medewerkers hebben toegang tot de enquêtegegevens, maar hebben geen toegang tot de link tussen de e-mails en de antwoorden van de deelnemers. Dit betekent dat de onderzoekers van Sciensano u niet zullen kunnen identificeren. 

Opgelet, zodra de e-mailadressen zijn gewist, zal het moeilijk zijn te weten welke gegevens aan welke person toebehoren. Sciensano heeft daarom aanvullende informatie nodig van de aanvrager die zijn/haar recht op toegang, wijziging of wissing wilt uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

Sciensano is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De verwerking is gebaseerd op grond van de toestemming (art. 6.1 (a) van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (GDPR)). Toestemming vormt de wettelijke uitzondering om gegevens betreffende de gezondheid te verwerken   (art. 9.2 (a), van de GDPR).  De verwerking van de gegevens gebeurt door de bevoegde personen, onder toezicht van een projectcoödinator (Dr. Karin De Ridder en Dr. Rana Charafeddine van de afdeling Levensstijl en chronische ziekten). 
Contact: e-mail (covimpact@sciensano.be) of telefoon (02/642 57 39).

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hiervoor, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.


QR code

QR code for this page URL