CEMR - Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België

Last updated on 24-3-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
januari 1, 2003
-
Project with no end date

In het kort

België heeft zich net als de andere Europese landen ertoe verbonden om mazelen en congenitale rubella te elimineren. Beide ziektes kunnen namelijk ernstige gevolgen hebben. Gelukkig bestaat er een erg werkzaam vaccin. Het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België stelt een actieplan op om de eliminatie-doelstelling te behalen en volgt de vooruitgang op. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

Projectbeschrijving

De rol van het Comité

Het Comité is verantwoordelijk voor het opstellen van het ‘Actieplan voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella in België’ dat voorgelegd wordt aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Het Comité volgt nadien ook op of de voorgestelde activiteiten correct worden uitgevoerd en welke vorderingen er gemaakt worden om de doelstellingen te behalen. Het jaarlijks rapport wordt voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Er wordt eveneens een verslag bezorgd aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Samenstelling Comité

Zowel de regionale en federale administraties als onafhankelijke experten (huisartsen, pediaters, vaccinologen, experten volksgezondheid enz.) zijn in het Comité vertegenwoordigd. De leden komen minstens 1x per jaar samen.

De experten van het Comité worden geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke expertise en professionele ervaring. Alle leden moeten een belangenverklaring indienen. Bij een eventueel belangenconflict kan het secretariaat van het Comité beslissen om de expert te weren van de vergadering.  

Betrokken overheidsinstanties bij de eliminatie van mazelen en rubella

De diagnostiek van mazelen en rubella wordt ondersteund door enerzijds het Nationaal Referentiecentrum mazelen, bof en rubella en anderzijds het Nationaal Referentiecentrum congenitale infecties. Zij kunnen geavanceerde laboratoriumtesten uitvoeren om de diagnose te bevestigen. Het NRC mazelen, bof en rubella brengt ook in kaart welke genotypes van het mazelenvirus er circuleren. 

De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano zorgt voor de epidemiologische opvolging. Zij bundelen alle gegevens rond mazelen en rubella en zorgen voor internationale rapportering. Sciensano verzorgt ook het wetenschappelijk secretariaat van het Comité.     

Het Comité speelt een belangrijke rol in de coördinatie van de vele partijen die betrokken zijn bij de eliminatie van mazelen en rubella. Omdat de World Health Assembly de eliminatiedoelstelling goedkeurde, zorgt het regionaal kantoor van WHO Europe voor de opvolging van de vooruitgang in de Europese regio en biedt eventueel ondersteuning waar nodig. De federale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor buitenlandse zaken en volksgezondheid en daarom ook mede bevoegd voor de internationale verbintenissen van België in het kader van de eliminatiedoelstellingen. De vaccinatiekalender wordt opgesteld op basis van wetenschappelijke adviezen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Preventieve gezondheidszorg (waaronder contactopsporing) en vaccinatiebeleid zijn in België een bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten (regio’s en gemeenschappen). Voor de Vlaamse Gemeenschap is Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) de centrale speler. Via Kind & Gezin, de CLB’s en de gratis vaccins bij huisartsen wordt voor basis- en inhaalvaccinaties gezorgd.

Indien een geval van mazelen voorkomt, moet dat gemeld worden aan de autoriteiten. In Vlaanderen zorgt AZG dan voor contactopsporing, in Brussel gebeurt dat door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). In de Franse en Duitse Gemeenschap zijn de bevoegdheden verdeeld over verschillende actoren: Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) zorgt voor basisvaccinatie van kinderen, jongeren en zwangere vrouwen in Franstalig België, Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) zorgt voor contactopsporing bij uitbraken en Kaleido-Ostbelgien verzorgt de basisvaccinaties in Duitstalig België.

Leden van het Comité

PDF-pictogram Leden van het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella 2022

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL