PESTBIONAT & PESTINT - Evaluatie van de toxiciteit van pesticiden voor gebruik in de landbouw op nationaal en internationaal niveau

Last updated on 21-3-2019 by Sébastien Daems
januari 2, 1990
Project with no end date

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Marc Lacroix
Maarten Trybou

In het kort

Dit programma bundelt de activiteiten die betrekking hebben op de evaluatie van de toxiciteit van actieve pesticiden op internationaal vlak en de goedkeuring van pesticiden op Belgisch niveau. Onze experts zijn belast met de evaluatie van het toxicologische onderdeel van de dossiers die worden ingediend door de sector en waarvoor België de rapporterende lidstaat is. Zij beoordelen de gevaren voor de menselijke gezondheid, stellen referentiedosissen voor de gezondheid voor alsook een classificatie en etikettering voor de actieve stoffen en formuleringen, en ze evalueren de blootstelling en risico’s van operatoren, werknemers, voorbijgangers en inwoners die worden blootgesteld aan deze stoffen.

Projectsamenvatting

De opname van de pesticiden in bijlage I bij de Verordening (EG) 1107/2009 gebeurt in overeenstemming met de vereisten van deze verordening.

De toxicologische evaluaties van de actieve stoffen voor België worden uitgevoerd door experts van Sciensano, rekening houdend met de recente wetenschappelijke ontwikkelingen op internationaal niveau (EU, EFSA, OESO, WGO, JMPR, IPCS, FAO, US EPA …) op het vlak van risicobeoordeling, toxische werkingswijze (kankerverwekkende en niet-kankerverwekkende effecten, endocriene verstoringen), blootstellingsmodellen, testmethodes …

In het kader van de goedkeuring van formuleringen van pesticiden op Belgisch niveau zijn de experts belast met de evaluatie van de gevaren voor de menselijke gezondheid, de voorstelling van een classificatie en een etikettering en de evaluatie van de blootstelling van operatoren, werknemers, voorbijgangers en bewoners.

Deze activiteit impliceert een actieve medewerking op het vlak van de ontwikkeling van de vereisten voor testing, procedures voor risicobeoordeling van de European Food Safety Authority (EFSA), begeleidende documenten in verband met de evaluatie van risico’s, evenals de formulering van wetenschappelijke adviezen betreffende de toekomstige ontwikkelingen van de Verordening.

Toegevoegde waarde voor de volksgezondheid

  • Op basis van de wetenschappelijke evaluatie worden de actieve stoffen/pesticiden al dan niet opgenomen in Bijlage I bij de Verordening (EG) 1107/2009 (positieve lijst van de stoffen die een aanvaardbaar risico vertonen voor de menselijke gezondheid en het milieu).
  • De vergunning voor het in de handel brengen van pesticiden is een wettelijke verplichting.
  • Terbeschikkingstelling van expertise in toxicologie voor de overheid en het publiek om mogelijke gevaren en de blootstelling aan deze stoffen te evalueren en zich ervan te vergewissen dat ze geen risico vormen voor de gezondheid van de gebruikers en het publiek.
  • De voorgestelde etikettering moet garant staan voor een veilig gebruik van de producten vanuit het oogpunt van de volksgezondheid.

Toegevoegde waarde op wetenschappelijk vlak

  • Terbeschikkingstelling van de toxicologische expertise voor de overheid en het publiek voor de bescherming van de menselijke gezondheid.
  • Verwerving en uitwisseling van wetenschappelijke kennis die “up-to-date” is in de domeinen van de toxicologie en de evaluatie van risico’s via deelname aan werkgroepen, congressen … nationaal en internationaal expertisenetwerk.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL