Risico- en gezondheidsimpactevaluatie

Diensthoofd: 

Beoordelen van gezondheidsrisico’s geassocieerd met chemische, fysische en biologische non-infectieuze middelen

Wij beoordelen de impact van de omgeving op onze gezondheid. Wij concentreren ons op chemische stoffen (met inbegrip van voedselcontaminanten), op niet-ioniserende en ioniserende stralingen, en op luchtvervuiling buitenshuis. Hiertoe beoordelen we de toxiciteit en de potentiële risico’s van blootstelling aan deze stoffen. We organiseren epidemiologische studies om de impact van deze stoffen op de gezondheid van de bevolking te bepalen. De invloed van sociaal-economische ongelijkheden is van cruciaal belang in deze evaluatie. We proberen ook een beter inzicht in de mechanismen van ziekten te krijgen door de biologische markers te meten. Ten slotte bepalen we het genotoxisch potentieel (genmutaties en chromosoomveranderingen) van de materialen die met voedsel in contact komen en van plantenextracten. Aan de hand van onze beoordelingen kunnen nationale en internationale gezondheidsautoriteiten op een wetenschappelijke basis hun regelgeving aanpassen en tot een efficiënter volksgezondheidsbeleid komen.

Meer weten?

Chemische stoffen

Wij beoordelen de toxiciteit en de mogelijke gezondheidsrisico’s van chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, voedselcontaminanten, materialen die met voedsel in contact komen, en hormoonverstorende stoffen. Op basis van onze adviezen kunnen de gezondheidsautoriteiten maatregelen nemen om hun negatieve gevolgen voor de volksgezondheid te elimineren of te verminderen. We volgen de ontwikkelingen in de domeinen van de (geno)toxiciteit en de risicobeoordeling van nabij. We maken gebruik van computermodellen en nieuwe technologische hulpmiddelen om de toxiciteit te voorspellen en hun mechanismen te begrijpen. We meten de impact van hormoonverstorende stoffen in het grootste moeder-kindcohort in België.

Niet-ioniserende en ioniserende stralingen

We onderzoeken de mogelijke gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en hoogspanningslijnen. Wij bewaken het optreden van leukemie en schildklierkanker bij kinderen rond de grote nucleaire sites in België.

Luchtvervuiling buitenshuis

Wij beoordelen de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die van milieustressoren zoals hitte. We bestuderen ook de effecten van de klimaatverandering, groene ruimten en biodiversiteit.

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Chemische analyse aanvragen

We hebben een langdurige ervaring in het opsporen van verschillende chemische stoffen.

Chemische analyse aanvragen

Neemt deel aan volgende projecten

Status: Ongoing projects

Partners

QR code

QR code for this page URL