RAG - Coördinatie van de Risk Assessment Group

Last updated on 5-7-2024 by Jorgen Stassijns
Projectduur:
januari 1, 2007
-
Project with no end date

In het kort

Bij een bedreiging van de volksgezondheid nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking tot het minimum te beperken. De rol van de Risk Assessment Group (RAG) is om:

  • elk signaal te analyseren dat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid, en 
  • preventieve en controlemaatregelen voor te stellen aan de gezondheidsautoriteiten (Risk Management Group), die een beslissing nemen over de toe te passen maatregelen.

Sciensano coördineert de Risk Assessment Group.

Projectbeschrijving

In naleving van de Internationale Gezondheidsvoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 2005, werden in 2007 2 permanente structuren opgericht in geval van een bedreiging van de volksgezondheid in België:

  1. de Risk Assessment Group (RAG)
  2. de Risk Management Group (RMG).

Hun rol en statuten zijn vastgelegd in een protocolakkoord tussen de Belgische gezondheidsautoriteiten.

De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico en stelt maatregelen voor

Sciensano coördineert de RAG. Meer informatie over de werkwijze is beschikbaar in de PDF-pictogram werkprocedure van de RAG.

De RAG is samengesteld uit permanente experts (experts in het domein van volksgezondheid), ondersteund door gespecialiseerde experts volgens het type gebeurtenis (infectie, milieuprobleem, enz.). Elk adviesdocument vermeldt de experts die voor het gespecialiseerde advies werden geraadpleegd. Alle leden van de RAG:

  • kennen de huisregels
  • zijn gebonden aan vertrouwelijkheid van informatie en
  • worden verzocht om eventuele belangenconflicten te melden.

De rol van de RAG is om:

  1. de bedreiging te evalueren en het risico voor de volksgezondheid te beoordelen op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens
  2. maatregelen voor te stellen aan de RMG om de bedreiging te beperken of onder controle te brengen
  3. de impact van interventies te evalueren.

De bedreigingen voor de volksgezondheid kunnen van microbiologische, chemische of milieuoorsprong zijn. Het toezicht op potentiële bedreigingen is gebaseerd op signalen die worden vastgesteld bij routinematige epidemiologische surveillance in België (bv. onverwachte stijging van het aantal gevallen van een ziekte), en op informatie over bedreigingen die zich in andere landen voordoen, met mogelijke gevolgen voor België (bv. de uitbraak van ebola in Afrika). Dit wordt „epidemische inlichtingen” genoemd.  

De Risk Management group (RMG) neemt beslissingen over maatregelen en communiceert deze

De RMG bestaat uit vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten en wordt voorgezeten door het National Focal Point for the International Health Regulations (Nationaal focuspunt voor internationale gezondheidsvoorschriften), dat deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid.
Op basis van het advies van de RAG beslist de RMG over welke maatregelen moeten worden genomen om de volksgezondheid te beschermen. De RMG is ook belast met de communicatie naar de professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek. 

Voor meer informatie, contacteer Jorgen Stassijns, RAG-coördinator

Adviezen

Respi Radar

COVID-19

Epidemiologische updates

Risico-evaluaties (risk assessments)

Sommige documenten zijn uitsluitend beschikbaar in het Frans of in het Engels.

2023
2022

 

2021
2020

Test strategie

Sommige documenten zijn uitsluitend beschikbaar in het Frans of in het Engels.

2023
2022
2021
2020

Maatregelen voor geïnfecteerde personen en hun contacten

Sommige documenten zijn uitsluitend beschikbaar in het Frans of in het Engels.

2023
2022
2021
2020

Kinderen

Varia

Risico-evaluaties (risk assessments)

De risico-evaluaties zijn uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Bacteriële infecties

Antimicrobiële resistentie

Helicobacter pylori

2017:

VRE

2015:

Invasieve bacteriële infecties

Groep A-streptokokkeninfectie (GAS)

2023:

2019:

2017:

Chemicaliën

Fipronil

2017:

Leefomgeving

Door voedsel & water overgedragen ziekten

Cholera

2017:

Legionella

2019:

Shigella

2022:

Andere door voedsel overgedragen ziekten

2018:

2016:

Schimmelinfecties

Vaccineerbare ziekten

Vectoroverdraagbare ziekten & zoönosen

Door muggen overdraagbare ziekten

Aedes Albopictus

2024:

Chikungunya

2014:

Gele koorts

2016:

Malaria

2015:

West-Nijlkoorts

2019:

Zika

2016:

Door teken overgebrachte ziekten

Tekenencefalitis

2017:

Zoönosen

Bornavirus

2015:

Hantavirus

2017: 

Q koorts

2024: 

Rabies

2017:

2016:

Tularemie

2015:

Veterinaire opkomende zoönosen

Vogelgriep (Avian influenza)

2022:

Virale hemorragische koorts

Virale infecties

Enterovirus

2016:

Hepatitis van onbekende oorsprong

2022:

Parvovirus B19

2024:

Respiratoire Virale Infecties

2024:

2023:

Varia

Creutzfeldt-Jakob disease

2021:

Vluchtelingen

2022:

2017:

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL