EBoD-FL - Bijdrage van milieustressoren aan de ziektelast in Vlaanderen in kaart brengen

Last updated on 18-8-2023 by Arno Pauwels
Projectduur:
januari 1, 2022
-
december 31, 2026

In het kort

Het milieu kan een nadelige invloed hebben op onze gezondheid. Enkele typische voorbeelden, tevens belangrijke oorzaken van ziekte en vroegtijdige sterfte in Vlaanderen, zijn: 

  • luchtvervuiling
  • lawaai 
  • en extreme temperaturen. 

In het licht daarvan werken Sciensano en het Agentschap Zorg & Gezondheid samen om een coherent en globaal overzicht te maken van de bijdrage van milieurisico’s tot de ziektelast in Vlaanderen.

Projectbeschrijving

Achtergrond

Uit uitvoerig bewijsmateriaal blijkt dat het milieu nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Voorbeelden daarvan zijn verhoogde risico’s op: 

  • kanker
  • hart- en vaatziekten
  • ademhalingsziekten. 

Ondanks deze kennis ontbreekt het momenteel aan een coherent en globaal overzicht van de bijdrage van milieurisico’s tot de ziektelast.

Doelstelling

Dit project heeft tot doel de Vlaamse milieuziektelast zo te bepalen dat de verschillende stressoren volgens impact worden gerangschikt. De resultaten kunnen helpen bij de integratie van een gezondheidsperspectief in het milieubeleid, en om prioriteiten voor preventie te bepalen.

Methode

In de benadering van de vergelijkende risicobeoordeling wordt de bijdrage van elke risicofactor gekwantificeerd als de toerekenbare fractie voor de bevolking (PAF — Population Attributable Fraction): de proportie van de ziektelast die wordt veroorzaakt door blootstelling aan de stressor. De blootstellingsbeoordeling bestaat erin het blootstellingsniveau onder de bevolking te bepalen, door meting of modellering. Deze blootstellingsgraad wordt afgezet tegen een theoretisch niveau dat overeenstemt met een minimaal risico. De resultaten van de blootstellingsbeoordeling worden gecombineerd met het relatieve risico van de onderzochte aandoening, dat uit epidemiologisch onderzoek wordt afgeleid. De resulterende PAF wordt vermenigvuldigd met de waargenomen ziektelast, wat een schatting in absolute termen oplevert. De ziektelast wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantal verloren gezonde levensjaren (‘Disability-adjusted Life Years’, DALY’s), een maat die zowel ziekte als sterfte in rekening brengt.

Dit project zal voortbouwen op de ervaring die opgedaan is in het kader van de Belgische nationale ziektelaststudie.  

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Bart Bautmans
Katrien Tersago
Hilde Van De Maele

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL