RespirIT - Het beoordelen van spatiotemporele relaties tussen respiratoire gezondheid en biodiversiteit met behulp van individueel draagbare technologie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
december 15, 2015
-
september 15, 2020

In het kort

Het RespirIT-project wil de complexe interacties ontrafelen tussen blootstelling aan biodiversiteit, zoals stedelijke groene elementen, bossen of natuur in het algemeen, en allergische ‘hooikoorts’-symptomen. We hebben gegevens verzameld over de verblijfplaatsen, activiteiten en allergische symptomen van 189 vrijwilligers die allergisch zijn voor de pollen van hazelnoot, els en/of berk met behulp van een monitoringsysteem bestaande uit een smartphone, een ‘app’ en een sporthorloge. De verzamelde gegevens worden gecombineerd met kaarten van biodiversiteit, luchtkwaliteit en pollenconcentraties om modellen te ontwikkelen die relatieve risico’s voor allergische symptomen bij hooikoortslijders kunnen voorspellen.

Projectbeschrijving

Tot op heden lijdt 12 tot 28% van de Europese bevolking aan hooikoorts en blijft het aantal patiënten met astma en allergene rinitis spectaculair stijgen. Er is steeds meer bewijs dat de veranderingen in het landgebruik en de vegetatiesamenstelling — veroorzaakt door klimaatverandering en menselijke interventie — de emissie, dispersie en allergeniciteit van allergene pollenkorrels in de lucht kunnen verhogen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het leven van allergiepatiënten blijft dalen terwijl de sociaal-economische kosten stijgen. Algemeen wordt aangenomen dat groene ruimten een negatief effect hebben op allergiepatiënten vanwege het hogere pollengehalte dat ze uitstoten. Toch is de rol van planten en plantenbouw of plantaardige diversiteit in de complexe interactie tussen pollen, milieuomstandigheden en allergiesymptomen bij patiënten nog steeds gedeeltelijk onbekend en dubbelzinnig. Hoewel in recente studies is aangegeven dat plantendiversiteit ook een matigend effect kan hebben op de prevalentie van allergieën en astma en op de ernst van de symptomen, ontbreekt het nog steeds aan kwantitatief bewijs.

Het RespirIT-project speelt hierop in door de ruimtelijke en temporale effecten van plantendiversiteit op de respiratoire gezondheid in het algemeen en op allergische astma en allergene rinitis in het bijzonder, te verkennen en te begrijpen. Het project wil drie aspecten in deze relatie onderzoeken:

  1. de chronische gezondheidseffecten: heeft langdurige blootstelling aan plantendiversiteit een impact op het prevalentierisico van allergie of astma?
  2. de acute gezondheidseffecten: heeft recente blootstelling aan plantendiversiteit een impact op de acute expressie en ernst van allergie symptomen?
  3. mogelijke toekomstige gezondheidseffecten: hoe zullen toekomstige veranderingen in plantendiversiteit, gekoppeld aan wijzigingen in klimaat- en landgebruik, een impact hebben op 1. en 2.?

Het RespirIT-project had hiervoor vrijwilligers ingeschakeld die allergisch zijn voor pollen van drie bomen van de berkenfamilie (Betulaceae) en had deze vrijwilligers uitgerust met een trackingsysteem bestaande uit een smartphone, een speciale app en een smartwatch. De app registreerde activiteit, hartslag, stress en ruimtelijke locatie (verblijfplaats) van de deelnemers, evenals zelf gerapporteerde allergische symptomen via een ad-hoc rapportagesysteem en een dagelijks medisch dagboek. Een totaal van 556712 km werd geregistreerd over een periode van 9228 dagen. Door deze informatie te koppelen aan ruimtelijk expliciete informatie over plantendiversiteit, luchtkwaliteit en pollenconcentraties kunnen we de plantendiversiteitseffecten op de allergische symptoomernst in een GIS-omgeving kwantitatief, dynamisch en ruimtelijk onderzoeken.

Meerwaarde op wetenschappelijk niveau

Ontwikkeling en evaluatie van een mobiele gezondheidsapplicatie.

Bijdrage aan de Belgische EcoHealth/ One Health groep COP biodiversiteit en gezondheid.

Meerwaarde voor de volksgezondheid

Verbetering van de informatie die kan gegeven worden aan pollen allergie patiënten om de acute allergische reacties te voorkomen of te verminderen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Ben Somers
Jean-Marie Aerts
Jos Van Orshoven
Tim Nawrot
Nicolas Dendoncker
Catherine Linard
Andy Delcloo
Rafiq Hamdi

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL