INDAIR - Indoor Air

Last updated on 9-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
september 1, 2023
-
Project with no end date

In het kort

Sinds de COVID-19-epidemie weten we hoe belangrijk goede strategieën zijn om de kwaliteit van binnenlucht te verbeteren en op te volgen, vooral in openbare ruimten. Het Platform voor Binnenluchtkwaliteit werd opgericht door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (FOD Volksgezondheid) en biedt advies om nieuwe richtlijnen in verband met binnenluchtkwaliteit van openbare ruimten te implementeren. Het is ook een overlegplek voor alle betrokken spelers (horeca, cultuur- en sportsector). In samenwerking met de FOD Volksgezondheid verstrekt Sciensano wetenschappelijke input om de binnenluchtkwaliteit van openbare gesloten ruimten te karakteriseren en te definiëren wat ‘schone’ lucht juist is. 
 

Projectbeschrijving

Binnenlucht bevat een mengeling van chemische en microbiële stoffen. Slechte binnenluchtkwaliteit (BLK) kan de gezondheid beïnvloeden van de personen die eraan worden blootgesteld. Tijdens de COVID-19-pandemie werd duidelijk dat er ontwerpstrategieën moesten worden geprioriteerd om na de pandemie de BLK te verbeteren. In België werd de wet van 6 november 2022 ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn van kracht en richtte de FOD Volksgezondheid het Platform voor Binnenluchtkwaliteit op.  

Dat nieuwe platform brengt de volgende spelers samen:

  • openbare instanties
  • academici
  • vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (restaurants, hotels, cafés, de culturele en evenementensector, de sportsector …) 
  • fabrikanten van ventilatie- en luchtzuiveringssystemen

Het platform is onder meer een contactpunt voor BLK, bevordert kennisuitwisseling, steunt wetenschappelijke studies over BLK en verstrekt beleidsadvies over BLK

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid (afdeling Binnenluchtkwaliteit) werkt Sciensano rond verschillende thema’s, zoals de chemische en microbiële karakterisering van binnenlucht in openbare ruimten. We bestuderen meer bepaald de relatie tussen binnen- en buitenluchtkwaliteit, evenals de invloed van verschillende bronnen binnen (meubilair, bouwmaterialen enz.), ventilatiesystemen en luchtzuiveringsinstallaties op de binnenluchtkwaliteit. Dit levert wetenschappelijke input op om te definiëren wat ‘schone’ lucht juist is en om de nieuwe richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit te implementeren. In een latere fase bestuderen we tot slot de effecten van binnenluchtverontreiniging op de gezondheid. 
 

Resultaten

In de eerste plaats hebben de wetenschappers van Sciensano op basis van de beschikbare literatuur een uitgebreide lijst van verontreinigende stoffen opgesteld, met 125 chemische en 120 microbiële stoffen. Nationale en internationale deskundigen selecteerden uit die lijst de belangrijkste verontreinigende stoffen. Vervolgens gingen we op zoek naar methoden en sensoren om de stoffen op die shortlist te meten, met een focus op doorlopende realtime meting voor de chemische stoffen. We contacteerden leveranciers en fabrikanten en kochten sensoren en (referentie)instrumenten. Binnenkort gaan we die instrumenten testen in openbare ruimten, zowel binnen als buiten. Zo kan het onderzoeksteam de invloed van buitenlucht op de BLK onderzoeken en een eerste beeld krijgen van de verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in openbare ruimten.

QR code

QR code for this page URL