ADVANCE - Versnelde ontwikkeling van de risico-batenevaluatie van vaccinatie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2013
-
september 30, 2018

In het kort

ADVANCE was een Europees project met als doel om in Europa een systeem te ontwikkelen om de veiligheid en doeltreffendheid van vaccinatie sneller in kaart te brengen. Het ADVANCE-consortium heeft hiervoor procedures, methodes en een manier van samenwerken tussen de verschillende publiek-private partijen ontwikkeld en getest. Met de resultaten van ADVANCE zullen autoriteiten voor vaccins die al op de markt zijn, en nieuwe vaccins, sneller de gunstige en ongunstige effecten kunnen beoordelen, ter ondersteuning voor de evaluatie van bestaande vaccinatieprogramma’s.

Projectbeschrijving

Het doel van ADVANCE was om de verschillende partijen verantwoordelijk voor het opvolgen van de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins samen te brengen.

De doelstellingen waren:

 •  oprichting van een Europese infrastructuur om sneller onderzoek te doen om voordelen en risico’s van vaccinatie te evalueren
 • ontwikkeling en tests van een prototype van deze infrastructuur en toevertrouwing aan het ECDC van de opmaak van een “blauwdruk” en de oprichting van de ADVANCE-infrastructuur na de financiering door het IMI
 • ontwikkeling van een handleiding met goede praktijken, een Gedragscode, en een bestuursmodel die een samenwerking tussen overheid en privésector mogelijk maken, met verzekering van de transparantie en het behoud van het vertrouwen van het publiek (WP1)
 • identificatie van de databanken in Europa om deze onderzoeken uit te voeren, inzameling van metagegevens afkomstig uit deze databanken, opstellen van procedures om er toegang toe te krijgen (WP3)
 • verbetering en standaardisering van de methodes om vaccinale dekking, “Burden of disease/evolutie van de aandoeningen”, het voordeel, het risico en de risico-batenverhouding van vaccins te ramen (WP4)
 • uitvoering van “proof-of-concept”-onderzoek om de huidige structuur te testen en de te verbeteren processen te documenteren (WP5).

Sciensano heeft aan WP1WP3WP4 and WP5 deelgenomen.

Resultaten

ADVANCE heeft de volgende resultaten behaald ter ondersteuning van een snellere beoordeling van vaccins:

Paraatheid van bestuur en betrokken partijen:

 • 47 partners verspreid over 19 EU-lidstaten namen deel, inclusief academische en publieke onderzoekstinstellingen, publieke gezondheidsinstellingen, nationale toezichthouders voor geneesmiddelen, het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), vaccinproducenten, KMOs en charitatieve instellingen
 • Ontwikkeling van richtlijnen voor goede praktijken en beheer van vaccinstudies met verschillende deelnemende partijen

Paraatheid van methodes:

 • Het maken van een overzicht van bestaande en ontwikkelen van nieuwe methodes voor het gebruik van medische elektronische gegevens om een schatting te kunnen maken van de dekkingsgraad, gunstige en ongunstige effecten van vaccinatie
 • Het ontwikkelen van hulpmiddelen ter ondersteuning van vaccinonderzoek

Paraatheid van databanken:

 • Opzetten van een online catalogus met een beschrijving van potentiële databanken in Europa voor vaccinonderzoek
 • Ontwikkeling van een methode om te evalueren of een databank de juiste gegevens omvat voor een bepaald type vaccinstudie
 • 19 databanken in 8 EU-lidstaten zijn geëvalueerd
 • Ontwikkeling van een interactief dashboard om in near real-time de dekkingsgraad, gunstige en ongunstige effecten van vaccinatie op te volgen

Paraatheid voor studies:

 • Ontwikkeling van richtlijnen voor goede praktijken voor studies met meerdere betrokken partijen
 • Ontwikkeling van SAS- en R-scripts voor het omzetten van medische elektronische gegevens in een gemeenschappelijk datamodel
 • Ontwikkeling van een platform om anonieme gegevens te delen voor analyse

Implementatieplan:

Het ECDC heeft een blauwdruk opgesteld met een voorstel voor het toepassen van de oplossingen ontwikkeld door ADVANCE

VAC4EU

Een vereniging zonder winstoogmerk, VAC4EU, zal worden opgezet om de duurzaamheid en implementatie van de oplossingen voorgesteld door ADVANCE te garanderen. De wetenschappelijke gemeenschap VAC4EU, met vertegenwoordigers van verschillende partijen kan worden gecontacteerd voor aanvragen tot toegang tot data en deelname aan vaccinstudies.

Meer informatie is te vinden op de website van ADVANCE en VAC4EU:

www.advance-vaccines.eu

www.vac4eu.org

Erkenning

ADVANCE ontving steun van IMI, grant agreement n° 115557.

Projectonderzoekers van Sciensano

QR code

QR code for this page URL