Sciensano ... al 1 jaar!

Last updated on 31-3-2020 by Sarah Moreale

Woord vooraf van de Algemene directie

Gelukkige verjaardag Sciensano!

Op 1 april 2018, precies één jaar geleden, zag Sciensano het licht. Wij hebben deze geboorte naar behoren gevierd in aanwezigheid van onze voogdijministers, mevrouw Maggie De Block en mijnheer Denis Ducarme, onze partners en het voltallige personeel van Sciensano. Het feest was een beloning voor alle werkzaamheden en voorbereidingen die nodig waren voor de oprichting van Sciensano.

Het eerste jaar van Sciensano is bovenal gewijd aan de ontwikkeling van zijn nieuwe structuur alsook van zijn beheers-, advies- en overlegorganen zoals de algemene raad, de raad van bestuur, de directieraad en het basisoverlegcomité. Wij hebben ook het managementplan en de transitiebeheersovereenkomst van Sciensano opgesteld; zij zijn essentieel voor de goede werking van ons nieuw instituut.

Sciensano is betrokken bij de redesign van de gezondheids(zorg)administraties en heeft in 2018 de weg vrijgemaakt voor de toekomstige integratie van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en de Hoge Gezondheidsraad (HGR), waarover de regering op 14 juni 2016 heeft beslist. Sciensano blijft focussen op de voortzetting van die integratie in ons midden met als doel een geïntegreerd expertise-instituut, gericht op de uitdagingen van de toekomst en in staat om optimale ondersteuning te bieden voor een gezondheidsbeleid dat op wetenschappelijke gegevens gebaseerd is.

Een jaar waarin een fusie plaatsvindt, is een pad bezaaid met moeilijkheden en onvoorziene omstandigheden. Ik wens al onze partners en ons personeel van harte te bedanken: dankzij hun geduld en welwillendheid hebben wij alle beproevingen in dit eerste jaar van ons bestaan met succes doorstaan.

Onze gestage verwezenlijkingen in 2018

Parallel met de inspanningen die een fusie vereist, hebben onze teams, in (contractuele) samenwerking met onze klanten en partners, met brille de continuïteit van de activiteiten verzekerd. Onze onderzoekers hebben hun missies met enthousiasme volbracht door de resultaten van de onderzoeksprojecten te valoriseren en nieuwe projecten gericht op onze strategische prioriteiten in te dienen. In 2018 heeft Sciensano zich meermaals op verschillende wetenschappelijke domeinen en via diverse acties op zowel nationaal als internationaal vlak onderscheiden.

Als nationaal referentielaboratorium heeft Sciensano bijvoorbeeld een essentiële rol gespeeld in de Afrikaanse varkenspestcrisis. Het instituut heeft stalen geanalyseerd, deelgenomen aan crisisvergaderingen, preventieve slachtingen laten uitvoeren, maatregelen getroffen voor de bioveiligheid en advies verleend aan de gewesten alsook aan de sanitaire en veterinaire autoriteiten. Sciensano heeft op die manier ten volle zijn rol in de bescherming van de gezondheid kunnen bewijzen.

In 2018 heeft Sciensano ook voor het eerst uit eigen naam deelgenomen aan vergaderingen van twee voorname netwerken: als Belgisch Pasteur Instituut aan het internationaal netwerk van de Pasteur Instituten en als Belgisch instituut voor gezondheid aan de International Association of National Public Health Institutes (IANPHI). Sciensano bekleedt nu bovendien het vicevoorzitterschap van de vereniging Med-Vet-Net

One Health of ‘één enkele gezondheid’

Sciensano draagt een holistische, multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak van de gezondheid uit. Ons instituut past het concept van One Health in concrete programma’s toe. Een uitgelezen voorbeeld hiervan is de problematiek van de antimicrobiële resistentie, die sinds 2018 in partnerschap met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu volgens het concept van One Health wordt beheerd. Sciensano speelt ook een belangrijke rol in het Europese netwerk EJP One Health.

Onze eerste verjaardag is de gelegenheid bij uitstek om de schijnwerpers te richten op de markante projecten en publicaties in 2018. Deze terugblik geeft een beeld van onze successen en getuigt van de ambities van Sciensano als wetenschappelijk kennisinstituut.

Veel leesplezier!

Myriam Sneyers, Algemeen directrice a.i. van Sciensano

QR code

QR code for this page URL