Resultaten lokale gezondheidsenquête

Last updated on 3-3-2023 by Wesley Van Dessel

In 2018, 2020 en 2021 werd de lokale gezondheidsenquête georganiseerd in verschillende Vlaamse gemeenten. Op deze pagina staan voor enkele gezondheidsindicatoren de resultaten per gemeente weergegeven.

Resultaten 2018-2021

Hoe lees je de resultaten?

De figuren geven percentages of gemiddeldes met hun 95%-betrouwbaarheidsinterval weer. Dat laatste moet je zien als een mogelijke foutmarge op het gegeven percentage of gemiddelde. Wanneer er voor een bepaalde meting geen overlap is tussen de betrouwbaarheidsintervallen van 2 gemeenten, kan je stellen dat er een duidelijk („significant”) verschil is tussen beide. De figuren tonen ook de resultaten voor het Vlaams Gewest uit de nationale gezondheidsenquête 2018 (gearceerde balk). Dat laat toe om de verschillen tussen de gemeenten en/of het gewest te zien, en ook te kijken wat de aandachtspunten voor een bepaalde gemeente zijn. Dit kan als leidraad dienen voor het lokale gezondheidsbeleid. Voor ondersteuning hierbij kunnen de lokale besturen terecht bij het Logo. Zij geven begeleiding en reiken methoden aan om de gezondheidsstatus van de inwoners te verbeteren.

De gezondheidsindicatoren in onderstaande figuren werden berekend voor de bevolking van 15 jaar en ouder, tenzij anders aangegeven.

Psychisch welbevinden

Levenstevredenheid

Sociale ondersteuning

Richtlijn alcoholgebruik

Roken

Richtlijn lichaamsbeweging

Sedentair gedrag

Overgewicht

Fruitconsumptie

Groenteconsumptie

Valincidentie (65+)

Mondgezondheid

Lawaaihinder

Achtergrond bij de studie

Steekproef

Voor elke gemeente werd een representatieve steekproef getrokken met betrekking tot leeftijd, geslacht en statistische sector (kleinste territoriale eenheid). Enkel inwoners van 15 jaar en ouder werden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Het doel was om 1000 vragenlijsten te verzamelen in elke deelnemende gemeente.

Design

Geselecteerde individuen ontvingen een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan de enquête. De vragenlijst kon online of op papier ingevuld worden. Personen die niet antwoordden, ontvingen een herinneringsbrief. Voor personen die ook niet deelnamen aan de enquête na de herinneringsbrief werden andere personen met een gelijkaardig profiel uitgenodigd. Dit proces ging door tot 1.000 personen deelnamen aan de enquête

Inhoud

De vragen waren een selectie uit de nationale gezondheidsenquête 2018. De vragenlijst staat gepubliceerd op de website van de Logo’s.

Respons

In onderstaande figuur staat een overzicht van het responspercentage per gemeente. Dit werd berekend op basis van het aantal personen dat een geldige vragenlijst invulde ten opzichte van het totaal aantal verzonden uitnodigingsbrieven.

QR code

QR code for this page URL