Informatie voor de deelnemers

Last updated on 21-5-2024 by Pierre Smith

In februari 2024 werden meer dan 40.000 huishoudens uitgenodigd om deel te nemen aan de BELCOHORT-studie. We willen graag iedereen bedanken die positief op de uitnodiging heeft gereageerd.

Om praktische en logistieke redenen moest de eerste fase van de rekrutering van BELCOHORT-deelnemers op 9 maart 2024 worden afgesloten. In de toekomst zullen echter nog meer deelnemers worden geworven.

Hier vindt u de folder met alle informatie over uw deelname aan dit project.

We herinneren er u aan dat uw deelname niet verplicht is en u op elk moment kunt besluiten om uw deelname te beëindigen.

Uw deelname aan BELCOHORT houdt in dat u erin toestemt dat:

 • u tot het einde van de opstartfase (31 december 2025) jaarlijks een tweetal vragenlijsten van ongeveer 30 minuten zal ontvangen om in te vullen. Als BELCOHORT na deze datum evolueert naar een groot Belgisch epidemiologisch cohort, zal u gecontacteerd worden om verder deel te nemen. Het staat u uiteraard vrij om op dat moment te weigeren.
 • dat uw antwoorden op de vragenlijsten op een vertrouwelijke en gecodeerde manier zullen worden gekoppeld met verschillende bestaande gegevensbronnen in België. Het betreft administratieve gegevens (bv. over de arbeidsmarkt, terugbetaling gezondheidszorg) of milieugegevens (bv. over luchtvervuiling). Deze koppelingen zullen wetenschappelijke studies toelaten over de impact van sociale en milieudeterminanten op de gezondheid. Onderzoekers die met de gegevens werken zullen u nooit kunnen identificeren.
 • dat we in de toekomst contact met u zullen opnemen om u uit nodigen om deel te nemen, zonder verplichting, aan gezondheidsonderzoeken (zoals het meten van gewicht, lengte of bloeddruk), of voor het verzamelen van biologische stalen (bloed, speeksel, urine,…). Deze vormen van gegevensverzameling zijn niet voorzien in deze opstartfase van BELCOHORT, maar zullen in een latere fase worden gepland na goedkeuring door een ethisch comité. Dit zal natuurlijk altijd gebeuren met uw toestemming en u krijgt feedback over de resultaten.

Overige documentatie voor deelnemers:

 • BELCOHORT Nieuwsbrief — Mei 2024

   

  Ik wil meer weten over de bescherming van mijn gegevens en privacy

  Wie neemt het initiatief voor deze studie ?

  Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, onder leiding van Dr. Johan Van der Heyden en Dr. Pierre Smith van de Dienst Gezondheidsinformatie .

  Ethiek en verzekering

  Het project werd goedgekeurd door het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) en de Universiteit Gent (UGent).

  De studie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen voor goede klinische praktijken en de Verklaring van Helsinki, die werden opgesteld om personen die deelnemen aan gezondheids- en medische onderzoeksprojecten te beschermen.

  Er is geen enkel gezondheidsrisico verbonden aan deelname aan deze studie. Sciensano neemt echter de volledige verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van uw deelname aan deze studie en heeft hiervoor een foutloze aansprakelijkheidsverzekering afgesloten (nr. 45.486.508, info.assurance@ethias.be) conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004.

  Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname aan dit onderzoek, maar er zijn ook geen financiële voordelen.

  Bescherming van uw gegevens bij deelname

  Deelname is geheel vrijwillig en u kunt op elk moment besluiten om uw deelname te beëindigen. De informatie die u via de vragenlijst verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die zijn aangegeven in de uitnodigingsbrief en ook vermeld worden op de BELCOHORT-projectwebpagina. Sciensano zal deze informatie alleen gebruiken om algemene statistieken op te stellen.

  Rechten, gegevensopslag en toegang tot  gegevens

  In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPRAVG) hebt u het recht om toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking en een kopie van uw gegevens te vragen. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. U kunt uw rechten bij voorkeur uitoefenen via ons online formulier.  Als u ervoor kiest om uw e-mailadres te delen om de vragenlijsten te ontvangen, wordt dit e-mailadres slechts bewaard tot het einde van het project en daarna verwijderd. De andere gegevens worden gedurende 30 jaar op een gepseudonimiseerde manier bewaard.

  Zodra de enquêtegegevens bij Sciensano toekomen, worden ze ontdaan van hun identificatiegegevens (e-mail) door een medewerker die niet betrokken is bij de analyse van de gegevens. De enquêtegegevens worden in een map geplaatst die alleen toegankelijk is voor de wetenschappelijke medewerkers die bij deze studie betrokken zijn. De wetenschappelijke medewerkers betrokken bij het onderzoek hebben toegang tot de enquêtegegevens, maar hebben geen toegang tot de link tussen de e-mails en de antwoorden van de deelnemers. Dit betekent dat de onderzoekers van Sciensano u niet kunnen identificeren.

  Houd er rekening mee dat zodra de e-mailadressen verwijderd zijn, het moeilijk zal zijn om te weten welke gegevens aan welke persoon toebehoren. Sciensano heeft daarom aanvullende informatie nodig van de aanvrager die zijn recht op inzage, wijziging of verwijdering wil uitoefenen.

  Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens?

  Sciensano is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De verwerking is gebaseerd op de grond van toestemming (art. 6.1 (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Toestemming laat de wettelijke uitzondering toe om gegevens over gezondheid te verwerken (art. 9.2 (a) van de GDPR).  De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd door bevoegde personen, onder toezicht van de projectcoördinatoren (Dr. Johan Van der Heyden en Dr. Pierre Smith van de Dienst Gezondheidsinformatie van Sciensano). Contact: e-mail (belcohort@sciensano.be) of telefoon (02/642 57 26).

  Sciensano is de wettelijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw contactgegevens (naam en woonadres), uitgevoerd in overeenstemming met autorisatie 00½020 van het Rijksregister, met als doel u uit te nodigen om deel te nemen aan het „BELCOHORT project”. U kunt contact opnemen met Sciensano via belcohort@sciensano.be. Sciensano beschikt niet over uw contactgegevens maar doet een beroep op Statbel, het Belgisch bureau voor de statistiek, dat toegang heeft tot het rijksregister in het kader van zijn wettelijke opdracht. Uw contactgegevens worden enkel gebruikt voor deze studie en worden niet gedeeld met andere partijen. Onderzoeksgroepen buiten Sciensano zullen enkel toegang kunnen verkrijgen tot gepseudonimiseerde gegevens.

  Vragen of klachten over uw gegevensbescherming?

  Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de Sciensano Data Protection Officer via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hiertoe kunt u contact opnemen met de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming: Drukpersstraat 35 — 1000 Brussel — Tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@adp-gba.be.

   

QR code

QR code for this page URL