Preventie 

De gezondheid en het welzijn van alle medewerkers garanderen

Wij staan garant voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van Sciensano. Wij beantwoorden alle vragen van werknemers over de toepassing van de wetgeving voor Welzijn van werknemers op het werk. Denk hierbij aan de welzijnsdomeinen arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, arbeid en gezondheid, de preventie van psychosociale risico’s, de ergonomie, de verfraaiing van de werkplaatsen en de maatregelen inzake leefmilieu voor zover zij een invloed hebben op al het voorgaande. 
Preventie op het werk is veel ruimer dan arbeidsongevallen vermijden en bijna-incidenten melden. In essentie betekent preventie dat men met aanvaardbare risico’s werkt, wat wil zeggen dat wij alles in het werk stellen om de vastgestelde risico’s te minimaliseren. Daarom werken wij proactief mee aan de uitbouw van een dynamisch risicobeheersingsysteem, waarbinnen wij risico’s evalueren voor elke van de welzijnsdomeinen (psychosociaal, gezondheid, arbeidsongevallen enz.) . Door risico’s op het werk beter te beheersen, willen we de veiligheidscultuur in Sciensano permanent verbeteren.

Met onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk verzekeren wij de gezondheid van onze medewerkers.  Samen willen we de trekker zijn om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden permanent te verbeteren. Zo dragen we bij aan onze missie “levenslang gezond”!  

Meer weten?

Een dynamisch risicobeheersingssysteem om risico’s te minimaliseren

Het dynamisch risicobeheersingssysteem steunt op het principe van de participatieve risicoanalyse. Deze bestaat uit drie fasen:

  1. het identificeren van gevaren
  2. het analyseren van de risico’s
  3. het evalueren van de risico’s.

Deze risicoanalyse wordt uitgevoerd om aangepaste preventiemaatregelen te voorzien op 3 niveaus:

  • de organisatie in haar geheel
  • elke groep van werkposten of functies
  • het individu zelf.

De preventiemaatregelen moeten er toe bijdragen dat in eerste instantie risico’s vermeden worden. Als dat niet kan, moeten de maatregelen helpen om schade te vermijden, of in laatste instantie de schade te beperken. Het gehele proces van risicobeheersing wordt weergegeven in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. Deze plannen omschrijven de resultaten van de risicoanalyses, de prioritaire doelstellingen, de acties, de middelen en de opdrachten van de betrokken sleutelfiguren.

Een veiligheidsmanagementsysteem voor een beter welzijn van onze medewerkers

Om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden permanent te verbeteren is een systeemaanpak noodzakelijk. Hiervoor werken wij een intern Veiligheidsmanagementsysteem uit dat conform is met de norm ISO 45001 (voordien OHSAS 18001). Zo willen wij progressief het welzijn van medewerkers op het werk beter behartigen.

QR code

QR code for this page URL