Kwaliteit, (bio)veiligheid en milieu

Diensthoofd: 

Naleven van kwaliteits-, (bio)veiligheid- en milieustandaarden en de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers garanderen

Wij staan in voor het kwaliteits-(bio)veiligheids en milieubeheersysteem van Sciensano. Wij zorgen er voor dat alle diensten de kwaliteits-(bio)veiligheids- en milieurichtlijnen naleven, zodat wij gegarandeerd accurate analyseresultaten en betrouwbare adviezen en conclusies kunnen aanbieden, met respect voor het welzijn op het werk en de leefomgeving.

Hiervoor organiseren wij op geregelde tijdstippen interne audits om na te gaan of de procedures die binnen ons instituut van toepassing zijn strikt worden nageleefd. Indien gebreken worden vastgesteld, stellen wij corrigerende maatregelen en noodzakelijke verbeterpunten voor.

Onze dienst staat ook garant voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van Sciensano. Wij doen risicobeoordelingen (psychosociaal, gezondheid, arbeidsongevallen enz.) en detecteren eventuele problematische posten. Wij stellen alles in het werk om de vastgestelde risico’s te minimaliseren met inentingscampagnes, een actief risicobeheersysteem, tabaks- en alcoholpreventie op het werk enz. Wij beantwoorden alle vragen van werknemers over de toepassing van de wetgeving en organiseren de EHBO binnen Sciensano. 

Tenslotte controleren wij de Belgische laboratoria die proeven uitvoeren voor de registratie van scheikundige stoffen (pesticiden, geneesmiddelen….). Deze proeven dienen kwalitatief te beantwoorden aan de principes van “de goede laboratorium praktijken (GLP)” van de OESO.
 

Voor u geselecteerde informatie 

Aanvraag externe kwaliteitscontrole  

Het Koninklijk Besluit van 27 oktober 1988 (aangepast door het Koninklijk besluit van 6 maart 2002) duidt Sciensano aan als de verantwoordelijke autoriteit die nagaat of GLP’s worden nageleefd. De inspecties worden door onze teams uitgevoerd in de laboratoria die een certificaat willen behalen.

 GLP evaluatie aanvragen 

Associated health topics

Kwaliteit van de gezondheidszorg

QR code

QR code for this page URL