BELHEALTH - Belgisch Cohort Gezondheid en Welzijn

Last updated on 14-6-2024 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
september 1, 2022
-
Project with no end date

In het kort

Het epidemiologisch cohort BELHEALTH is een longitudinale studie bij de algemene bevolking op basis van herhaalde enquêtes bij een representatieve steekproef van volwassenen in België. Het doel is de ontwikkeling van de gezondheid en het welzijn in de post-COVID-periode te volgen en kwetsbaarheidsfactoren voor de gezondheid en de levenskwaliteit van individuen te identificeren. Hoewel de Covid-19-pandemie minder bedreigend wordt, staan we voor nieuwe uitdagingen met ingrijpende sociale en economische gevolgen voor de bevolking. Voortdurende monitoring van de gezondheid en het welzijn van de burgers is daarom van essentieel belang om het preventiebeleid te sturen, de veerkracht te versterken en te investeren in passende structurele ondersteuning.

Bekijk onze videovoor een voorstelling van de BELHEALTH-studie.

Projectbeschrijving

BELHEALTH is een cohorteproject voor de algemene bevolking, dat van start gaat vanaf september 2022. Het hoofddoel van BELHEALTH is om de impact van verscheidene stressbronnen op de gezondheid en het welzijn bij de volwassen bevolking in België te onderzoeken.

Dit project maakt het mogelijk om een grote groep inwoners, telkens dezelfde mensen, doorheen de tijd op te volgen. Samen vormt deze groep mensen wat in het epidemiologische jargon een „cohort” wordt genoemd. Het volgen van dezelfde groep mensen gedurende een bepaalde periode is essentieel om beter te begrijpen welke factoren een impact hebben op onze veerkracht of ons net kwetsbaar maken.

De objectieven van BELHEALTH

  • De evolutie van de gezondheid en het welzijn van de volwassen bevolking in België opvolgen.
  • De langetermijnimpact van de COVID-pandemie en van de lockdownmaatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking onderzoeken.
  • De impact van verschillende wereldwijde bedreigingen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking onderzoeken.
  • Onderzoeken hoe de bevolking omgaat met de zich ontwikkelende crisissen (bijv. COVID-19, repercussies van de oorlog in Oekraïne), gegeven persoonlijke factoren (bijv. persoonlijkheid) en sociaal-demografische factoren (bijv. leeftijd) over de tijd heen.
  • Het identificeren van de psychosociale factoren (bijv. sociale steun) die de veerkracht van de bevolking versterken.
  • Het identificeren van subpopulaties die een hoger risico lopen op mentale decompensatie in tijden van toxische stress.
  • Het informeren van beleidsmakers en interventies om de bevolking op de best mogelijke manier te ondersteunen bij het omgaan met crisissen.

Methode en steekproef

Het BELHEALTH-cohortproject is een voortzetting van de COVID-19-gezondheidsenquêtes die tussen maart 2020 en juni 2022 elf keer werden georganiseerd. De rapporten van deze gezondheidsenquêtes, die ook telkens een hoofdstuk over het mentale welzijn bevatten, kan u terugvinden onderaan op de projectpagina, in het blok ‘Associated publications’. In tegenstelling tot de COVID-19-gezondheidsenquêtes, die een cross-sectionele aanpak hadden en openstonden voor nieuwe en oude deelnemers, gebruikt BELHEALTH een longitudinale aanpak, d.w.z. dat dezelfde deelnemers door de dataverzamelingspunten heen worden gevolgd, waardoor het mogelijk wordt causale verbanden te onderzoeken.

De BELHEALTH-steekproef omvat voormalige deelnemers van de COVID-19-gezondheidsenquêtes die hun toestemming hebben gegeven om te worden opgenomen in de BELHEALTH-studie.  Om een goede representativiteit van de algemene bevolking te bereiken (met name om de vertegenwoordiging van de jongere leeftijdsgroepen te behouden) en om rekening te houden met onvermijdelijke uitval in de loop van het onderzoek (waardoor de steekproefgrootte kleiner wordt), worden van tijd tot tijd nieuwe mensen uit de algemene bevolking uitgenodigd om deel te nemen aan de cohort (uitnodigingen via de post aan de hand van het nationale register).

Vanaf september 2022 worden de deelnemers van BELHEALTH uitgenodigd om regelmatig (om de 3 à 4 maanden) een online vragenlijst in te vullen met vragen over hun gezondheid en welzijn en over mogelijke determinanten van psychische problemen en veerkracht.

Protocol en vragenlijsten

  • Het protocol beschrijft de objectieven, de wetenschappelijke relevantie, de toegepaste methodologie, de communicatie van resultaten, de ethische aspecten en de organisatie van het project.
  • De vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Resultaten

Het wijdverspreide gebruik van de BELHEALTH-data moet de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid aanmoedigen, wat op zijn beurt de gezondheid van de bevolking verbetert en gezondheidsverschillen verkleint. Daarom wil het project de procedure voor externe onderzoeksteams om toegang te krijgen tot de BELHEALTH-data vergemakkelijken.

Shiny

De BELHEALTH-resultaten zullen online beschikbaar zijn via de interactieve tool Shiny.

Rapporten

Dashboard

De psychosociale resultaten van de BELHEALTH-enquêtes zullen samengevat worden in het Sciensano dashboard, dat de epidemiologische situatie en de gevolgen van COVID-19 in België opvolgt.

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL