NAMED - De impact van de natuur op de geestelijke gezondheid

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juli 1, 2017
-
juni 30, 2021

In het kort

Geestesziekten zijn een groeiend probleem in moderne samenlevingen. In België steeg het aantal mensen met een psychologisch probleem met 6% tussen 2008 (26%) en 2013 (32%). Opvallend is dat deze symptomen vaker voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de rest van het land. In verschillende internationale studies zijn de negatieve gevolgen van verstedelijking op de geestelijke gezondheid aangetoond. Anderen benadrukten de gunstige effecten van natuur in de omgeving. Over dit onderwerp is in België slechts beperkt onderzoek beschikbaar. In het NAMED-project gaan we daarom na hoe een bebouwde en niet-bebouwde omgeving het mentale welzijn van de Brusselaars beïnvloedt.

Projectbeschrijving

Het NAMED-project is gericht op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft tot doel:

  • de relaties tussen de (niet-)bebouwde omgeving, lucht, lawaai, vervuiling en geestelijke gezondheid in te schatten
  • inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen. 

We combineren hiervoor 2 aanvullende benaderingen:

  1. we voeren enerzijds een epidemiologisch onderzoek uit op basis van de koppeling van gegevens uit de nationale gezondheidsenquêtes en indicatoren die de woonplaats van elke deelnemer beschrijven in termen van stedelijke kenmerken, luchtkwaliteit en geluidshinder. Deze indicatoren zijn specifiek voor het project ontwikkeld en steunen op geografische informatie- en monitoringsystemen. In deze stap kunnen we het verband tussen de geestelijke gezondheid en de leefomgeving onderzoeken. We kunnen ook de rol van mogelijke intermediaire variabelen onderzoeken, zoals de impact van sociaal-economische factoren, sociale steun, vrijetijdsactiviteiten, enz. 
  2. tegelijkertijd praten we met de bewoners (semigestructureerde interviews georganiseerd in hun wijk) over hun percepties en voorkeuren voor hun leefomgeving in verband met geestelijke gezondheid. We raadplegen ook lokale belanghebbenden en experts via focusgroepen en uitgebreide peerevaluatie.

Bij deze aanpak zijn experts in medische, epidemiologische, geografische en sociale wetenschappen betrokken. Zij stellen ons in staat om een ​​uitgebreid beeld te verkrijgen van het onderwerp. Met de conclusies zullen we beleidsmakers kunnen informeren en concrete, wetenschappelijk onderbouwde acties kunnen voorstellen die belangrijk zijn voor volksgezondheid, stedenbouw en natuurbeheer.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL