HEASP - Gezondheid, milieu en kwetsbare populaties

Last updated on 15-2-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
juli 1, 2017
-
december 31, 2021

In het kort

Mensen kunnen verschillend reageren op blootstelling aan milieufactoren, zoals bvb. luchtverontreiniging, naargelang hun sociaal-demografische kenmerken en hun voorafgaande gezondheidstoestand. Zo kunnen kwetsbare groepen, vooral mensen met chronische ziekten, die aan dezelfde blootstellingsniveaus als de algemene bevolking worden blootgesteld, ernstigere gevolgen voor de gezondheid ervaren. Het doel van dit project is om individuele factoren te identificeren die het verband tussen sterfte en blootstelling aan verschillende milieufactoren beïnvloeden.

Projectbeschrijving

Doel

Het lopende HEASP-project heeft tot doel de individuele factoren te identificeren die de associatie tussen mortaliteit en milieublootstelling wijzigen in België. Hiervoor worden associaties beoordeeld op de invloed van individuele kenmerken (leeftijd, geslacht, enz.) en van individuele medische aandoeningen (diabetes, cardiorespiratoire aandoeningen, enz.). Dit bereiken we via de koppeling van nationale administratieve databanken (doodsoorzaken, verkoop van medicatie en databanken van medische interventies) en milieugegevens (vooral luchtverontreiniging en temperatuurmetingen). De studiepopulatie omvat de personen die in de 9 grootste Belgische steden woonden en tussen 2010 en 2015 stierven.


Toegevoegde waarde voor de wetenschap

Door dit onderzoeksproject kan de impact van bestaande gezondheidsaandoeningen op mortaliteit gerelateerd met luchtvervuiling en hitte worden bepaald. De resultaten van deze studie zullen ook nieuwe wetenschappelijke inzichten voortbrengen in dit wetenschappelijk domein, zoals specifieke blootstelling-responsfuncties, die momenteel niet beschikbaar zijn voor de Belgische bevolking of voor specifieke kwetsbare groepen. Blootstelling-responsfuncties zijn nuttig bij de beoordeling van gezondheidseffecten (Health Impact Assessment — HIA), als middel om de gezondheidseffecten van beleid, plannen en projecten in diverse economische sectoren te beoordelen met behulp van kwantitatieve, kwalitatieve en participatieve technieken (WGO). Zo zijn kwantitatieve inschattingen van verloren levensjaren als gevolg van blootstelling aan milieuvervuiling gebaseerd op dergelijke blootstelling-responsfuncties.

Toegevoegde waarde voor de volksgezondheid

Door de individuele en medische effectmodificatoren van de associatie tussen milieublootstelling en mortaliteit te bestuderen, kunnen specifieke risicopopulaties worden geïdentificeerd. Dit biedt de gezondheidsinstanties nieuwe elementen voor preventiestrategieën gericht op kwetsbare groepen in het bijzonder en bijgevolg ook een betere voorspelling en beperking van mortaliteit bij de algemene Belgische bevolking. De resultaten van dit project zullen ook nieuwe elementen opleveren voor preventiestrategieën om blootstelling aan milieuvervuiling en ook andere (niet-mortaliteit) gerelateerde gezondheidseffecten terug te dringen.

Resultaten

Onze resultaten maakten het mogelijk bevolkingsgroepen te identificeren die kwetsbaarder zijn voor extreme temperaturen, zoals vrouwen, ouderen en mensen met specifieke reeds bestaande gezondheidsproblemen (astma, psychoses enz.). Bij het vaststellen van strategieën ter preventie van de negatieve effecten van extreme temperaturen moet rekening worden gehouden met deze specifieke bevolkingsgroepen. Uit onze studie blijkt ook dat een vermindering van de luchtverontreiniging zou kunnen bijdragen tot een vermindering van de korte termijneffecten van temperaturen op de mortaliteit. Dit is van het grootste belang in de context van klimaatverandering en opwarming van de aarde. 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

QR code

QR code for this page URL