NSIH_QI - Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Last updated on 12-2-2021 by Lieke Vervoort
januari 1, 2011
Project with no end date

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

prof. Dr Baudouin Byl (ULB Erasme)
prof. Dr Annette Schuermans (KULeuven)

In het kort

Als patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een infectie oplopen, kan dat veel extra leed en hogere kosten met zich meebrengen, zoals een extra behandeling of een langere ziekenhuisopname. Een significant aantal van deze infecties kan voorkomen worden . Om het risico op infecties in het ziekenhuis terug te dringen, werd een reeks kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Belgische (acute) ziekenhuizen moeten deelnemen aan het project „kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne” voor de follow-up en de verbetering van de kwaliteit van het infectiepreventie- en controlebeleid in hun ziekenhuis.

Projectsamenvatting

‘Zorginfecties (ZI’s) zijn infecties die voorkomen na blootstelling aan gezondheidszorg, vaak maar niet altijd als een gevolg van deze blootstelling’ (ECDC, 2008). ZI’s zijn één van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit, wat aanzienlijke extra kosten voor volksgezondheid met zich meebrengt. Een significant deel van deze ZI’s kan worden voorkomen door infectiepreventie en -controleprogramma’s op nationaal en ziekenhuisniveau in te voeren..

De kwaliteitsindicatoren worden vastgelegd door BAPCOC (geadviseerd door het federaal platform voor ziekenhuishygiëne). Deze kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne werden voor het eerst in 2015 gebruikt om eenmaal per jaar de kwaliteit van de infectiepreventie en -controleprogramma’s in ziekenhuizen te meten. Alle acute ziekenhuizen in België zijn verplicht om deel te nemen..

Het belangrijkste doel van het kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne project is: De kwaliteit van infectiepreventie- en controleprogramma’s in Belgische acute ziekenhuizen verbeteren door kwaliteitsindicatoren (KI’s) aan te bieden met betrekking tot de prioriteiten die de advies- en overlegorganen en wetenschappelijke instellingen hebben bepaald: de Hoge Gezondheidsraad, het Federaal platform voor ziekenhuishygiëne en de Belgian Infection Control Society.

Door kwaliteitsindicatoren te gebruiken, kunnen strategieën en interventies voor infectiepreventie en -controle in ziekenhuizen worden gedefinieerd, geprioriteerd en geïmplementeerd om de zorgkwaliteit te verbeteren in de ziekenhuizen en op nationaal niveau.

Nationale en regionale resultaten worden online gepubliceerd in een jaarlijks nationaal rapport (rapporten bevatten historische gegevens om de beoordeling van trends mogelijk te maken). De resultaten voor elk ziekenhuis afzonderlijk zijn beschikbaar via Healthstat.

Meer informatie en het protocol

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL