WEnvHum - Onderzoek van de milieugegevens en gegevens van humane biomonitoring bij chemische contaminaties

Last updated on 21-3-2019 by Sébastien Daems
september 1, 2016
augustus 30, 2017

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Catherine Bouland
Michele Rasoloharimahefa

In het kort

Toen op 4 mei 2013 in Wetteren een trein met chemische producten aan boord ontspoorde, werd een schat aan informatie en gegevens ingezameld om de bevolking te beschermen door de potentiële blootstellingsrisico’s te verlagen. Bij een dergelijke milieuramp is het noodzakelijk om prioriteiten te bepalen voor beslissingen en acties. Samenwerken en snel communiceren zijn dan cruciale elementen. In die context wil dit project de meerwaarde van een geïntegreerde benadering van de instrumenten voor een gezond leefmilieu onderzoeken in het kader van de evaluaties van de impact op de gezondheid.

Projectsamenvatting

Dit project heeft tot doel:

  1. De blootstellingsrisico’s te kenmerken door de verschillende blootstellingswegen van de populatie in kwestie te verkennen;
  2. De potentiële associaties te onderzoeken tussen de gemeten waarden van de gewraakte vervuilende stof in de lucht en de gezondheidsgegevens afkomstig van vragenlijsten en humane biomonitoring.

Het onderzoek en de studie van de verbanden tussen die verschillende variabelen zijn gebaseerd op

  • Een analyse van de beschikbare literatuur, databanken en rapporten waarmee een antwoord kan worden geboden op de verschillende hypothesen inzake blootstelling en chemische contaminatie van de lokale bevolking;
  • Een analyse in tijd en ruimte van de chemische concentraties in de lucht;
  • Een studie die de verbanden beschrijft tussen de blootstelling en de effecten op de gezondheid.

Met deze studie kan een werkmethodologie worden ontwikkeld die verschillende instrumenten integreert, om de besluitvorming te bevorderen in het kader van de evaluaties van de impact op de gezondheid en de blootstellingen aan chemische vervuilende stoffen die vrijkomen in het leefmilieu in crisissituaties.

De resultaten van dit project worden voornamelijk verspreid via wetenschappelijke artikelen en communicaties tijdens een of meer conferenties.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL