MORBISTAT - Op diagnose gebaseerde morbiditeitsstatistieken

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2010
-
Project with no end date

In het kort

Er is een toenemende interesse in en nood aan morbiditeitsstatistieken om het beleid en de initiatieven op nationaal en Europees niveau te ondersteunen. Om deze leemte aan te pakken, bereidt de Europese Commissie een verordening voor om van de lidstaten nationaal representatieve en vergelijkbare op diagnose gebaseerde morbiditeitsstatistieken te verkrijgen. Eurostat, het Europees bureau voor statistiek, begeleidt het proces en heeft verschillende pilootstudies laten uitvoeren waaraan Sciensano heeft deelgenomen. Sciensano is ook werkzaam in de Technical Group on Morbidity Statistics en de Task Force on Morbidity Statistics.

Projectbeschrijving

In het kader van de EU-activiteiten inzake morbiditeitsstatistieken heeft Sciensano tot dusver deelgenomen aan drie pilootstudies.

1. Voorbereidend werk (april 2010 – september 2011)
Deze actie was gericht op het verkennen van de conceptuele aspecten van morbiditeitsstatistieken, het samenvatten van de historische achtergrond van het reeds geleverde werk in morbiditeitsstatistieken op EU-niveau en in België, en het inventariseren van de beschikbare gegevensbronnen in België. Uit de shortlist van Eurostat werden twee ziekten geselecteerd (diabetes mellitus en acuut myocardinfarct). De beschikbare gegevens voor de 2 ziekten werden verzameld en er werd een methodologie voorgesteld voor het produceren van de beste nationale schattingen. Daarna werden de bronnen en methoden die in België werden gebruikt, vergeleken met die in andere landen.

2. Haalbaarheidsstudie (februari 2015 – januari 2016)
Sciensano voerde een haalbaarheidsstudie uit over het verzamelen van morbiditeitsstatistieken in België met het oog op het beschrijven van mogelijkheden, methoden, beperkingen en mogelijke obstakels voor het verkrijgen van de beste diagnosespecifieke schattingen. De specifieke doelstellingen omvatten:

  • een kritische inventaris opstellen van potentiële gegevensbronnen per indicator van de shortlist, en een beoordeling van de waarde van de bron als bijdrage aan de berekening van de beste schattingen
  • identificatie binnen de shortlist van indicatoren, waarvoor België in dat stadium niet over databronnen beschikte om schattingen te maken
  • als de gegevens beschikbaar waren, beslissen over de toe te passen methoden om de beste nationale schattingen te maken voor de indicatoren in de geprioriteerde shortlist van Eurostat (inclusief de identificatie van de belangrijkste hindernissen en de mogelijke oplossingen ervoor)
  • schattingen berekenen voor minstens twee ziekten volgens de voorgestelde methoden.

3. Pilot gegevensverzameling (april 2019 – september 2020)
De algemene doelstelling van deze acties is het verkrijgen van nationaal representatieve, vergelijkbare, op diagnose gebaseerde morbiditeitsstatistieken voor de shortlist van morbiditeitsindicatoren die Eurostat heeft opgemaakt. In het bijzonder wil Sciensano:

  • een geschikte administratieve gegevensinfrastructuur opbouwen om op diagnose gebaseerde morbiditeitsgegevens te verzamelen
  • gegevens verzamelen over op diagnose gebaseerde morbiditeit voor de indicatoren van de Eurostat shortlist
  • geschikte methodologieën ontwikkelen om de indicatoren waarvoor administratieve gegevensbronnen niet volledig beschikbaar zijn, te schatten.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

QR code

QR code for this page URL