SUSFOODBEL - Transitie naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België: De verschillende duurzaamheidseffecten van de prioritaire beleidsacties

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
september 1, 2022
-
december 31, 2026

In het kort

In België is ongeveer 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen te wijten aan het voedselsysteem (waarvan 10% aan de landbouwproductie). Gezonde voeding creëren door middel van duurzame voedselsystemen is van cruciaal belang voor de overgang naar een koolstofneutrale samenleving in België. De belangrijkste doelstelling van het project SUSFOODBEL bestaat erin meerdere directe en indirecte duurzaamheidseffecten te meten van de overgang van huidige voedingspatronen naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België, en ook te meten welke bijdrage prioritaire beleidsacties leveren om een dergelijke overgang te realiseren.

Projectbeschrijving

Wereldwijd zijn voedselsystemen verantwoordelijk voor 30% van de uitstoot van broeikasgassen en voor het grootste deel van het verlies aan biodiversiteit. Ze gebruiken 40% van het aardoppervlak en 70% van de zoetwatervoorraden, en zijn een grote vervuiler van terrestrische en aquatische systemen.

In België is ongeveer 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen te wijten aan het voedselsysteem (waarvan 10% aan de landbouwproductie). Gezonde voeding creëren door middel van duurzame voedselsystemen is van cruciaal belang voor de overgang naar een koolstofneutrale samenleving in België.

In het kader van dit project zullen nieuwe instrumenten en processen worden toegepast om het huidige beleid van de Belgische regeringen en de engagementen en praktijken van grote Belgische voedingsbedrijven grondig te evalueren, met een sterke betrokkenheid en medewerking van de stakeholders, en om belangrijke prioritaire beleidsmaatregelen en hun trajectscenario’s van boer tot bord af te leiden met het oog op de productie van gezonde voeding door middel van duurzame voedselsystemen. Deze voedingspatronen zullen worden gedefinieerd aan de hand van de aanbevelingen van de EAT Lancet commissie, aangepast aan de Belgische context. De belangstelling van de consument en de bereidheid van regeringen en bedrijven om deze prioritaire acties te ondernemen, zullen worden beoordeeld. Er zal een uitgebreid LCSA-kader (LCSA = ‘Life Cycle Sustainability Assessment’) worden ontwikkeld om meerdere directe en indirecte duurzaamheidseffecten te meten van de overgang van huidige voedingspatronen naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België, en ook om te meten welke bijdrage de prioritaire beleidsacties leveren om een dergelijke overgang te realiseren. De duurzaamheidseffecten omvatten effecten op de natuurlijke omgeving (d.w.z. de kwaliteit van het ecosysteem, de volksgezondheid, het eindpunt waarop hulpbronnen uitgeput raken) en diverse sociale en sociaaleconomische effecten (d.w.z. de voedselaankopen van de consument, zijn voedingspatroon, de kosten en betaalbaarheid van voeding, de gezondheid en gerelateerde ongelijkheden, en de kosten van en uitgaven voor gezondheidszorg). Om de uiteindelijke reeks beleidsaanbevelingen voor de federale regering te onderbouwen, zal voor elk van de prioritaire beleidsacties een systematisch onderzoek naar compromissen en synergieën tussen actoren, beleidsdomeinen en bestuursniveaus worden uitgevoerd.

Dit project zal naar verwachting resulteren in een voorstel voor een nationale agenda met concrete prioritaire acties om gezonde voedingspatronen te creëren door middel van duurzame voedselsystemen. De voedselbeleidsindex, de bedrijfseffectbeoordeling en het aangepaste LCSA-kader kunnen de federale regering helpen om de voortgang van de overgang in de loop der tijd te volgen, en de duurzaamheidseffecten van toekomstige voorgestelde beleidsmaatregelen in te schatten.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Jo Dewulf
Wouter Achten
Erik Matthijs

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL