ADVANTAGE - Europese gemeenschappelijke actie van frailty

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2017
-
december 31, 2019

In het kort

Broosheid (‘frailty’) verwijst naar een toestand van toenemende kwetsbaarheid onder ouderen. Het kan beschouwd worden als een situatie waarin de reservecapaciteit van een persoon vermindert, waardoor kleine verstoringen in belangrijke gezondheidsproblemen kunnen resulteren. In het kader van het derde EU-gezondheidsprogramma 2014-2020 tracht de Europese gemeenschappelijke actie ADVANTAGE een eenduidig inzicht te bekomen in broosheid. Het einddoel is een gemeenschappelijk Europees model te ontwikkelen om broosheid aan te pakken en aan te geven waar de komende jaren de prioriteiten liggen op Europees, nationaal en regionaal vlak.

Projectbeschrijving

In dit project werken 35 entiteiten in 22 lidstaten samen om twee hoofddoelstellingen te bereiken:

  1. Een overzichtsrapport opstellen voor de verschillende componenten van frailty en de aanpak ervan, zowel op individueel als op bevolkingsniveau
  2. Informatie verzamelen over de ontwikkeling van programma’s om frailty bij ouderen in de EU te beheren.

Als belangrijkste resultaat van het project moet een ​​gemeenschappelijk Europees model naar voren worden geschoven om frailty aan te pakken. Dit omvat het opstellen van een road map waarin interventies voor zwakke en risicopersonen worden voorgesteld en voor elke lidstaat mijlpalen op maat worden bepaald om tot een ​​uitgebreide aanpak te komen die een ​​beperkingsvrije oudere leeftijd in Europa bevordert. Verder wil het project leemten identificeren als kennis voor verder onderzoek.

De inhoud van dit project is ingedeeld in vijf specifieke werkpakketten (WP):

  1. Kennis van frailty op individueel niveau
  2. Kennis van frailty op bevolkingsniveau
  3. Beheer van frailty op individueel niveau
  4. Zorgmodellen om frailty te voorkomen en te vertragen
  5. Kennis van frailty vergroten en uitwerken.

Sciensano is voornamelijk betrokken bij het tweede WP, dat geleid wordt door de National University of Ireland Galway (NUIG). Door middel van literatuuroverzichten, expertpanels en een enquête bij stakeholders wil deze WP:

  1. de huidige en vooropgestelde (waar beschikbaar) prevalentie van frailty op bevolkingsniveau in de 22 deelnemende lidstaten identificeren
  2. de huidige praktijken identificeren in verband met screening, surveillance (doorlopend, systematisch proces voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens) en monitoring (observeren van veranderingen in de gezondheidsstatus van een populatie) van frailty op bevolkingsniveau
  3. bestaande gegevens over frailty-trajecten rapporteren of overgangen tussen verschillende frailty-statussen (bijv. pre-frail, frail, beperking) beschrijven, vooral bij ouderen die in een gemeenschap wonen, d.w.z. in een primaire zorgsetting.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL