GBADs - Global Burden of Animal Diseases

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
februari 4, 2021
-
december 31, 2022

In het kort

De gezondheid en de productiviteit van de veestapel worden negatief beïnvloed door de aanwezigheid van endemische en opkomende dierziekten, zoals brucellose en varkenspest. Het GBADs-programma (GBADs = Global Burden of Animal Diseases), dat wordt geleid door de Universiteit van Liverpool, de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en een partnerschap van internationale instellingen, stelt een kader vast om deze wereldwijde lasten op de gezondheid van dieren en de gevolgen ervan voor mensenlevens en economieën te meten, en voert het uit. Sciensano staat mee aan het hoofd van het GBADs-thema Menselijke gezondheid en kijkt naar de gevolgen van zoönosen en door voedsel overgedragen ziekten voor de volksgezondheid.
 

Projectbeschrijving

Door de aanhoudende bevolkingsgroei en de stijgende vraag naar voedsel zijn vee en aquacultuur essentieel voor de verbetering van de voedsel- en voedingszekerheid, de gezondheid en het levensonderhoud van een groot deel van de wereldbevolking, vooral in landen met een laag en gemiddeld inkomen. Deze positieve bijdragen worden evenwel ondermijnd door de negatieve effecten van veeteelt en de consumptie van vee op de samenleving en het milieu. Vee produceert broeikasgassen, veroorzaakt aantasting van het milieu en fungeert als springplank voor het ontstaan van zoönosen, terwijl het gebruik van antimicrobiële stoffen in de landbouw leidt tot de selectie van antimicrobieel resistente genen. Voorts wordt een buitensporige consumptie van sommige veeteeltproducten in verband gebracht met gevaar voor niet-overdraagbare ziekten.

Het Global Burden of Animal Diseases programma (GBADs) creëert de wereldwijde bewijsbasis voor het aanpakken van deze problemen door meer bepaald de veeteelt en de diergezondheidssystemen te verbeteren:

  • GBADs ontwikkelt een systematische aanpak om inzicht te krijgen in de wereldwijde veestapel en de middelen die samenlevingen over de hele wereld in dieren investeren;
  • GBADs ontwikkelt inzicht in de belangrijkste beperkingen voor de productiviteit van de veestapel en de middelen om ze aan te pakken; en
  • GBADs ontwikkelt krachtige maatregelen voor de impact van de veestapel op de voedselzekerheid, ziekterisico’s en de klimaatverandering.

Sciensano staat aan het hoofd van het thema Menselijke gezondheid in het kader van het GBADs-programma, in samenwerking met het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). De activiteiten van het thema Menselijke gezondheid zijn erop gericht de Global Burden of Disease-studie van het IHME en de Global Burden of Foodborne Disease-studie van de Wereldgezondheidsorganisatie te ondersteunen door bestaande ziektemodellen aan te vullen met extra gegevens en geactualiseerd bewijsmateriaal, en door de opname van nieuwe ziektemodellen te ondersteunen.

Meer informatie is beschikbaar op de GBADs-website

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL