One Health

De gezondheid van mens en dier zijn onlosmakelijk en nauw verweven met elkaar en met de omgeving waarin ze leven. Door gezondheidsaspecten vanuit dit “One Health” perspectief te onderzoeken, m.a.w. door ze tegelijk vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende manieren onder de loep te nemen, zoeken we naar doeltreffende antwoorden op de gezondheidsvragen van onze maatschappij.

Wat is One health?

“One Health” staat voor het streven naar een optimale gezondheid voor mens, dier en hun omgeving door het bestuderen van de interacties tussen die elementen en hun invloed op de gezondheid.
Daarvoor benaderen we gezondheidsvragen op verschillende manieren. Dat doen we door die vragen vanuit verschillende vertrekpunten te stellen, maar ook door ze te bestuderen via verschillende wetenschappelijke disciplines. Op die manier willen we een zo volledig mogelijk antwoord formuleren op de gezondheidsvragen van onze maatschappij.
Het “One Health” concept wordt vaak verengd tot specifieke topics zoals zoönosen (infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan) en antimicrobiële resistentie, waarbij dan regelmatig ook nog het onderdeel “omgeving” achterwege gelaten wordt. Bij Sciensano gaan we echter voor een brede interpretatie van One Health.

One health in de praktijk

One Health is een concept met veel facetten en onderdelen. Dat vertaalt zich in de praktijk naar een heel scala aan onderzoeksdomeinen en methoden, maar de denkwijze om die te benaderen is wel steeds dezelfde. Stel bijvoorbeeld dat we ons vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en voedselproductie afvragen hoe gezond onze omgeving is, dan stellen we natuurlijk de vraag naar de rechtstreekse link tussen bijvoorbeeld bodemvervuiling en de invloed daarvan op planten en dieren. One Health indachtig, gaan we echter meteen breder en zoeken we ook naar antwoorden op vragen zoals:

  • Heeft naast de bodem ook de luchtkwaliteit, waterkwaliteit… een invloed op de gezondheid van planten, dieren en mensen?
  • Hoe is het gesteld met insecten en vogels die voor de bestuiving zorgen, en die het bijgevolg mogelijk maken om fruit en groenten te produceren, zowel voor onze eigen voeding, als voor de productie van diervoeder?
  • Zijn de dieren die in de voedselketen terechtkomen (en bij uitbreiding ook de gezelschapsdieren) gezond, of dragen ze kiemen die mensen ziek kunnen maken?
  • Kunnen deze ziekten  zich makkelijker verspreiden in een wereld waar wijzelf en onze voeding grotere afstanden afleggen?
  • Is het vervoer van dieren vatbaar voor verbetering?

Elke schakel op zich is van belang, omdat hij onlosmakelijk verbonden is met andere schakels. We kunnen ze niet afzonderlijk bekijken als enkel voedselveiligheid, humane gezondheid, diergezondheid, of een ander wel afgebakend domein, want dan krijgen we geen volledig beeld van al die aspecten die allemaal bijdragen tot ‘de’ gezondheid. Een One Health benadering is dus noodzakelijk. Het is dankzij deze aanpak dat Sciensano het hoofd kan bieden aan de gezondheidsvraagstukken van de 21ste eeuw.

Sciensano onderzoekt gezondheidsvragen vanuit het “One Health” perspectief om zo een efficiënt antwoord te kunnen bieden op de noden van onze maatschappij. Daarvoor zetten we een unieke mix van onderzoeksactiviteiten, dienstverlening en expertise in.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic