BELCOHORT - Bestaande en nieuwe gezondheidsgegevens samenbrengen voor de opbouw van een Belgisch bevolkingscohort om de interactie tussen gezondheid, milieu en maatschappij te bestuderen

Last updated on 27-3-2024 by Pierre Smith
Projectduur:
februari 1, 2023
-
december 31, 2025

In het kort

Bevolkingscohorten volgen mensen over een lange periode om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ziekten en aandoeningen, rekening houdend met de impact van maatschappelijke en omgevingsfactoren op de gezondheid, inclusief de geestelijke gezondheid. Het doel van BELCOHORT is het opzetten van een Belgisch bevolkingscohort uitgaande van bestaande gegevensverzamelingen bij Sciensano en deze te verrijken met: 

 1. individuele en omgevingsgegevens in België die betrekking hebben op verschillende dimensies van het leven in de samenleving (d.w.z. gezondheid, werkgelegenheid, luchtverontreiniging, voedselomgeving, enz.)
 2. nieuwe gegevensverzamelingen over gezondheid.

 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt om vragen te beantwoorden zoals:

 • Welke impact heeft het milieu op de gezondheid van de Belgische bevolking?
 • Welke invloed heeft de levensstijl op de lichamelijke en geestelijke gezondheid?
 • Hoe doeltreffend zijn initiatieven van de overheid om de gezondheid te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het effect van campagnes om te stoppen met roken of om fysieke activiteit en gezond eten te bevorderen?
 • Is er een relatie tussen onze geestelijke gezondheid en onze tewerkstellingssituatie?

Gezondheidsinformatie vanuit het perspectief van de burgers zelf is cruciaal om inzichten te krijgen in  welke factoren bepalend zijn voor de gezondheid. De gezondheidsautoriteiten van ons land kunnen met deze resultaten aan de slag gaan om het gezondheidsbeleid te verbeteren.

Ik heb een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan BELCOHORT

Projectbeschrijving

Sciensano heeft een uitgebreide expertise in de organisatie van (cross-sectionele) bevolkingsonderzoeken en koppelingen van bevolkingsgegevens. De afgelopen jaren heeft Sciensano veel geïnvesteerd in projecten en instrumenten die een groot potentieel bieden om een bevolkingscohort op te starten.

Het cohort is samengesteld uit deelnemers van eerdere bevolkingsonderzoeken

Het cohort zal ook worden verrijkt met nieuwe deelnemers die zullen gerekruteerd worden uit het Nationaal Register. Het project voorziet koppelingen met verschillende gegevensbronnen: 

 • Individuele koppelingen met
 1. informatie over arbeidsmarkt en sociale bescherming uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid en 
 2. sociodemografische censusgegevens van Statbel, het Belgische Statistiekbureau
 • Geospatiale koppelingen met gegevens over luchtverontreiniging, groene ruimte en de sociale, fysieke en voedselomgeving. 
 • Ook zal worden nagegaan of gegevens van fysieke onderzoeken en biologische stalen kunnen worden toegevoegd.

 

Het gaat om een pilootproject en een nieuwe stap naar een grote bevolkingscohort in België. In deze pilootfase wordt gestreefd naar een steekproef van ongeveer 5000 personen. 

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn 

 • inzichten genereren die zullen helpen bij methodologische keuzes die zullen moeten worden gemaakt bij de ontwikkeling van een groot bevolkingscohort in België. 
 • aantonen hoe bestaande gegevensverzamelingen op bevolkingsniveau, nieuwe gegevensverzamelingen en administratieve en milieugegevens kunnen worden gevaloriseerd bij het opzetten van een bevolkingscohort. 
 • een basisset definiëren van gegevens die jaarlijks moet worden verzameld in een toekomstige grote bevolkingscohort
 • de proceduces exploreren om gegevens van het cohort ter beschikking te stellen aan onderzoeksgroepen buiten Sciensano 
 • een gevalsstudie opzetten die de meerwaarde aantoont van een longitudinale gegevensverzameling via verschillende bronnen voor het beantwoorden van beleidsrelevante vragen op het gebied van gezondheid en maatschappij, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen de geestelijke gezondheid van de bevolking en de arbeidssituatie 
 • ontwikkelen van een roadmap voor de verdere ontwikkeling van een groot bevolkingscohort in België.

Contacteer het BELCOHORT-team voor meer informatie

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL