JACARDI - Joint Action met betrekking tot hart- en vaatziekten en diabetes

Last updated on 6-3-2024 by Kalina Todorova
Projectduur:
november 1, 2023
-
oktober 31, 2027

In het kort

Hart- en vaatziekten blijven in de EU de belangrijkste doodsoorzaak die om en bij de 63 miljoen mensen treft. Ook de prevalentie van diabetes is dramatisch gestegen: het aantal volwassenen in Europa met deze aandoening is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld tot 32,3 miljoen in 2019. Deze chronische ziekten vormen een aanzienlijke bedreiging voor de individuele gezondheid en levenskwaliteit, terwijl ze ook de gezondheidszorgsystemen overbelasten en de sociale en economische ontwikkeling belemmeren.

JACARDI is een samenwerking tussen 21 Europese landen en garandeert diversiteit wat betreft culturele achtergronden, prioriteiten op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorgstelsels. Binnen het project wordt de implementatie van 142 pilootstudies gepland die miljoenen mensen in Europa zullen bereiken en hun zorg zullen verbeteren. De brede geografische dekking en uitgebreide implementatie van de pilootstudies zullen naar verwachting een schat aan informatie opleveren om van elkaar te leren en succesvolle praktijken te identificeren.

Sciensano coördineert de deelname van België aan JACARDI. In samenwerking met de Diabetes Liga, KU Leuven en Universiteit Antwerpen werken we de komende 4 jaar aan de verbetering van het gebruik van kwalitatieve gegevens, screening, geïntegreerde zorgtrajecten en digitale hulpmiddelen voor zelfmanagement voor diabetes en hart- en vaatziekten.
 

Projectbeschrijving

Relevantie en doelstellingen van het project

Het JACARDI-project ligt in lijn met de doelstellingen van het gezondheidsprogramma van de Europese Unie (EU4H) die gericht zijn op het terugdringen van niet-overdraagbare ziekten op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Het streeft ernaar de last van hart- en vaatziekten en diabetes te verminderen en tegelijk de bewustmaking rond gerelateerde risico’s en de aanvaarding van innovatieve levensstijlinterventies te vergroten.

De relevantie van het project breidt zich uit tot de aanpak van de uiteenlopende behoeften van de mensen in Europa, harmonisatie van gezondheidszorgsystemen en verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De allesomvattende aanpak van JACARDI heeft als doel in heel Europa een rechtvaardiger en duurzamer gezondheidszorgsysteem te creëren.

Belangrijke aandachtspunten voor het verbeteren van de zorg met betrekking tot hart- en vaatziekten en diabetes

JACARDI identificeert verschillende belangrijke domeinen die aandacht en verbetering vereisen om hart- en vaatziekten en diabetes efficiënt te bestrijden. Deze omvatten:

  • Integrale aanpak: het project legt de nadruk op een systeem- en levensloopperspectief. Het erkent de rol van sociale factoren en commerciële gezondheidsdeterminanten en streeft naar het verminderen van ongelijkheden op het vlak van gezondheid in heel Europa.
  • Gezondheidsgeletterdheid en -bewustzijn: JACARDI erkent het belang van gezondheidsgeletterdheid en streeft ernaar de bevolking meer bewust te maken van de risico’s op hart- en vaatziekten en diabetes. Dit omvat het aanpassen van gezondheidsinformatie aan diverse culturele en sociale contexten.
  • Beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens: Het project benadrukt de behoefte aan gestandaardiseerde gegevens van hoge kwaliteit om risicofactoren en de prevalentie van de ziekten nauwkeurig te monitoren. Deze gegevens zijn van essentieel belang voor een op wetenschappelijk bewijs gebaseerd gezondheidsbeleid en voor de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  • Identificatie van hoogrisicogroepen: Het identificeren van individuen die risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes is cruciaal voor een efficiënte preventie en een efficiënte behandeling. JACARDI streeft ernaar pilootstudies te implementeren die zich richten op deze risicogroepen.
  • Patiëntenzorg en zorgdiensten: Belemmeringen die de implementatie van de beste praktijken in de patiëntenzorg en zorgdiensten in de weg staan, zullen worden aangepakt. Het doel is om een geïntegreerde en persoonsgerichte benadering van zorg te creëren.
  • Zelfmanagement door patiënten: JACARDI erkent het belang van zelfmanagement door patiënten en zal zelfmanagementprogramma’s ondersteunen, met name programma’s die gericht zijn op gedragsverandering en empowerment.
  • Arbeidsparticipatie: Het project wil mensen met niet-overdraagbare ziekten, in het bijzonder de mensen die op arbeidsleeftijd zijn, helpen toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en hun tewerkstelling te behouden. Dit zal bijdragen aan een grotere maatschappelijke inclusie.

Verwachte resultaten

Standaardisatie en schaalbaarheid

Een belangrijk kenmerk van JACARDI is de toepassing van een gemeenschappelijke methodologie voor pilootimplementatie. Deze aanpak is gericht op het harmoniseren van procedures en hulpmiddelen op verschillende gebieden, van gezondheidsgeletterdheid tot zorgtrajecten voor patiënten. Het zal de schaalbaarheid van interventies gericht op niet-overdraagbare ziekten ten goede komen en hierdoor de methodologische benadering van de gezondheidszorgsystemen in de EU standaardiseren.

Duurzaamheid voor een gezonder Europa

Duurzaamheid is een kernelement van het JACARDI-project. Implementatiepartners worden opgeleid en begeleid om hun pilootstudies duurzaam te maken. Het doel is ervoor te zorgen dat de voordelen van JACARDI ook na de looptijd van het project aangehouden blijven om uiteindelijk bij te dragen aan een gezonder Europa.

De rol van Sciensano in JACARDI

Sciensano coördineert de Belgische deelname aan het JACARDI-project. Om de doelstelling van het project te bereiken, werkt Sciensano nauw samen met de Diabetes Liga, KU Leuven en Universiteit Antwerpen.

Sciensano speelt ook een actieve rol in het werkpakket met betrekking tot beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens. We onderzoeken de mogelijkheid om gegevens over diabeteszorg in België te verrijken door verschillende databanken te combineren. Deze dataverrijking is van essentieel belang om de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren en beslissingen in het gezondheidsbeleid te ondersteunen.

Om deze datacel met betrekking tot diabetes te creëren, gebruiken we de volgende gegevens uit de volgende reeds bestaande databanken:

  • Databank van IKED en IKEKAD: identificatienummer van het Belgische socialezekerheidsstelsel (INSZ, gepseudonimiseerd), demografische gegevens (geslacht, geboortedatum, regio en overlijdensdatum), datum diabetesdiagnose, datum begin behandeling, antropometrische gegevens, laboresultaten, behandeling, uitkomsten van zorg en complicaties. 
  • Databank van INTEGO: identificatienummer van het Belgische socialezekerheidsstelsel (INSZ, gepseudonimiseerd), demografische gegevens (geslacht, geboortedatum, regio en overlijdensdatum), begindatum van de behandeling, antropometrische gegevens, laboresultaten, behandeling, uitkomsten van zorg en complicaties.
  • Databank van het Intermutualistisch Agentschap (IMA): identificatienummer van het Belgische socialezekerheidsstelsel (INSZ, gepseudonimiseerd), gegevens over zorggebruik en terugbetalingsstatus van de Belgische burgers die geselecteerd zijn in de klinische databanken IKED, IKEKAD en INTEGO

Bekijk een visualisatie van het datacelproject Diabetes (binnenkort beschikbaar). 
Lees de privacyverklaring van het datacelproject Diabetes PDF-pictogram privacy_statement_diabetesdatacell_final_nl.pdf

Meer informatie

website van JACARDI (komt online in 05/2024)
IQED, IQECAD, IQED-Foot, INTEGO, IMA
Belgisch Diabetes forum 
HDA 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

QR code

QR code for this page URL