TEHDAS - Joint action voor een Europese Health Data omgeving

Last updated on 14-6-2021 by Nienke Schutte
februari 1, 2020
juni 30, 2023

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

De Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS) is een tweejarig initiatief dat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie met steun van 26 EU-lidstaten. Het doel van het project is concepten te ontwikkelen voor het delen van gezondheidsgegevens, evenals gezondheidsonderzoek en -innovatie in Europa, en concepten te onderzoeken die nodig zijn voor de implementatie van de ‘European Health Data Space’ (EHDS).

Projectsamenvatting

Het hoofddoel van de ‘European Health Data Space’ (EHDS) is het bevorderen van onderzoek en innovatie op EU-niveau om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de gezondheidssystemen te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat uit naar het betrekken van de burgers, aangezien het hun gegevens zijn die in dit kader worden hergebruikt, met inachtneming van hun rechten en hoge veiligheidsnormen.

De lancering van TEHDAS vindt enkele weken na de publicatie van het voorstel voor een EU-wet inzake gegevenskwaliteitsbeheer (Data Governance Act, DGA) plaats. Dat laatste heeft tot doel „de voorwaarden voor het delen van gegevens op de interne markt te verbeteren door een geharmoniseerd kader voor de uitwisseling van dergelijke gegevens tot stand te brengen”.

TEHDAS ondersteunt derhalve de implementatie van de EHDS door concepten te ontwikkelen voor: structuren voor gegevensbeheer, inclusief de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren; richtlijnen voor het gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek en beleidsvorming; richtlijnen voor ethische, juridische en sociale kwesties; een kader voor gegevenskwaliteit dat semantische interoperabiliteit en het FAIR-principe omvat; richtlijnen voor het opzetten van de architectuur van de  infrastructuur en de technische interoperabiliteit van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens; en economische modellen voor duurzaamheid.  

De  specifieke doelstellingen van TEHDAS zijn:

  1. Elementen en opties ontiwkkelen voor een (operationeel) kader en beheer voor de uitwisseling en het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens tussen (Europese) landen, met inachtneming van de principes van transparantie, vertrouwen, ‘FAIRness’*, empowerment van de burger en het algemeen belang.
  2. Oplossingen aanreiken op het gebied van kwaliteit, interoperabiliteit en ‘FAIRificatie’ voor een betrouwbaar secundair gebruik van gezondheids- en gezondheidszorggegevens met het oog op de bevordering van de digitale transformatie van de Europese gezondheidssystemen.
  3. Een catalogus van diensten voorzien ter ondersteuning van het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens in heel de EHDS, evenals de architectuur- en infrastructuuropties die nodig zijn voor de implementatie ervan.
  4. Een Europees perspectief bieden voor de verbetering van de capaciteit van de burgers om zich met gegevens bezig te houden, het vertrouwen van de burgers in het delen van gegevens vergroten en de mechanismen versterken voor het kwaliteitsbeheer van gezondheidsgegevens op EU-niveau en in de lidstaten die relevant zijn voor het sectoroverschrijdende gebruik van gegevens en voor het gebruik van gegevens in de gemeenschappelijke sectorale gegevensruimten.
  5. Instaan voor de duurzaamheid en de uitvoering van de voorstellen van de Joint Action door concrete manieren voor te stellen om ze te integreren in het nationale en Europese landschap van gezondheidsgegevens

*De FAIR-gegevensprincipes zijn: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar), Reusable (herbruikbaar)

Sciensano draagt bij aan het TEHDAS Joint Action-netwerk door middel van de volgende werkpakketten (WP’s):

  • WP4: outreach, betrokkenheid en duurzaamheid (WP-leider)
  • WP5: delen van gezondheidsgegevens (taakleider)
  • WP6: uitmuntendheid in gegevenskwaliteit
  • WP7: verbanden leggen
  • WP8: iCitizen

Meer informatie is beschikbaar op de website van het TEHDAS-project

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL