Sciensano & Coronavirus

Last updated on 17-3-2023 by Wesley Van Dessel

Welke rol speelt Sciensano?

Sciensano is de toonaangevende wetenschappelijke instelling in de epidemiologie van infectieziekten. We beschrijven de evolutie van de epidemie en beoordelen de gevolgen hiervan op de gezondheid van de Belgische bevolking. Op vraag van de gezondheidsautoriteiten, coördineert Sciensano de redactie van de procedures voor huisartsen, ziekenhuizen, patiënten en labo’s.  

Daarnaast coördineert Sciensano de Risk Assessment Group  (RAG) die het risico inschat en het effect van de maatregelen beoordeelt.

Het Wetenschappelijk Comité coronavirus helpt de gezondheidsautoriteiten om het coronavirus te bestrijden. Het comité geeft wetenschappelijk advies over de evolutie van het virus en draagt bij aan de optimale voorbereiding van ons land op het coronavirus.

Procedures opstellen voor huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria en patiënten

De dienst Epidemiologie van infectieziekten coördineert, op vraag van de gezondheidsautoriteiten, de redactie van gevalsdefinities en procedures op voor de huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria en patiënten. Deze procedures beschrijven welke maatregelen iedereen moet nemen wanneer er een (vermoed) geval is van het coronavirus in België.

De epidemiologische situatie dagelijks opvolgen

De dienst Epidemiologie van infectieziekten volgt ook dagelijks de epidemiologische situatie op van het coronavirus in België. Sciensano heeft verschillende surveillancesystemen opgezet. Een team van wetenschappers analyseert en interpreteert dagelijks de verzamelde gegevens ter ondersteuning van de besluitvorming. De epidemiologische website voor het coronavirus wordt iedere dag up to date gehouden.

Aanbevelingen doen over en ondersteuning bieden voor bioveiligheid

De dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) adviseert labo’s en autoriteiten met aanbevelingen over bioveiligheid voor laboratoria die klinische stalen of culturen met het nieuwe coronavirus behandelen. Deze aanbevelingen staan op de website Belgian Biosafety Server en worden regelmatig bijgewerkt.

Partners van het volksgezondheidssysteem steunen met laboratoriumexpertise

De dienst Kwaliteit van laboratoria ondersteunt verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de huidige gezondheidscrisis, zoals het RIZIV, het FAGG of de dienst Epidemiologie van infectieziekten. Deze dienst stelt duidelijke notities en procedures op voor de medische laboratoria van deze partners over het gebruik van serologische tests.

De FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum ondersteunen bij hun communicatie-acties

De dienst Communicatie helpt het kabinet van de minister van volksgezondheid, de FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum bij hun communicatie-acties. De dienst staat hen bij met de wetenschappelijke expertise die binnen Sciensano aanwezig is. Daarnaast helpt ze de wetenschappelijke experts van Sciensano bij hun communicatie voor de buitenwereld.

Beheer gegevensbanken ter ondersteuning van contactonderzoek

Sciensano heeft de opdracht om gezondheidsgegevens van patiënten met een bevestigde of vermoede diagnose van COVID-19 in te zamelen bij diverse zorgverleners of zorgverstekkende instellingen. Deze gegevens worden verwerkt in een gegevensbank ter ondersteuning van contactonderzoek. De gegevensbank valt onder de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van Sciensano en de gezondheidsadministraties van de deelstaten (= VAZG, AVIQ, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap).

Lees de PDF-pictogram Gegevensbeschermingsverklaring over de centrale databank voor COVID-19 contactopsporing

Sinds 18 september 2020 beheert Sciensano ook gegevensbanken die specifieke functies van de contactopsporingsapplicatie (de zogenaamde Coronalert App) ondersteunen. Deze gegevensbanken bevatten gepseudonimiseerde gegevens die tijdelijk bewaard worden (max. 14 dagen). Hierdoor kan een gebruik(st)er van de app zijn/haar testresultaten opvragen en anonieme waarschuwingen over besmettingsrisico’s verspreiden. Het is de gebruiker van de app zelf die bepaalt of er daarbij gegevens worden uitgewisseld. Meer informatie over het type gepseudonimiseerde gegevens, de doelstellingen van de gegevensuitwisseling en de bewaartermijnen is beschikbaar in de privacyverklaring.

De Coronalert App is een dienst die wordt aangeboden door de deelstaten. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor:

  • de ontwikkeling
  • de beschikbaarheid
  • het praktisch gebruik en
  • het design van de contactopsporingsapplicatie.

Wie meer wil weten over de betrokken partijen en de werking van de applicatie kan terecht op https://coronalert.be/nl.

Opgelet: naar aanleiding van de verbeterde gezondheidssituatie heeft het IFC Testing & Tracing besloten om de Coronalert-app stop te zetten. Bovenstaande info over de app is niet meer van toepassing sinds 9 november 2022. Het IFC vraagt gebruikers ook om de Coronalert-app van hun toestel te verwijderen.

Post-autorisatie surveillance van COVID-19 vaccins

Sciensano neemt actief deel aan verschillende aspecten van de post-autorisatiesurveillance (=opvolging na het op de markt brengen) van de COVID-19-vaccins, ter ondersteuning van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Hiervoor ontvangt Sciensano data vanuit de Gegevensbank Vaccinnet+. Afspraken rond het gebruik van de data van Vaccinnet+ tussen de regionale gezondheidsadministraties, Sciensano en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vindt u in PDF-pictogram dit document.

Uitreiken van COVID-19 test- en herstelcertificaten

De verordening over het Europees digitaal coronacertificaat voorziet drie types COVID-19 gerelateerde certificaten. Twee op basis van een COVID-19 testresultaat en één op basis van vaccinatie tegen-COVID 19.

Sciensano (Healthdata.be) verwerkt de resultaten van de COVID-19 tests om de regionale gezondheidsautoriteiten te ondersteunen bij de contact tracing (zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de verschillende bevoegde autoriteiten). Kort samengevat bezorgen de erkende artsen, apothekers en laboratoria die de tests uitvoeren, de medisch geattesteerde resultaten aan Sciensano. Op basis daarvan levert Sciensano gegevens aan Digitaal Vlaanderen (door de gezamenlijke gezondheidsautoriteiten van ons land belast met de technische uitvoering voor het genereren van de certificaten) die hiermee twee types certificaten aanmaakt:

  • Certificaat van een negatieve COVID-19 test 
  • Certificaat van herstel van Covid-19

Alle details over de verwerking van gegevens door Sciensano in het kader van de uitgifte van COVID-19 test- en herstelcertificaten vindt u in deze privacyverklaring.

Voor het beantwoorden van vragen over de beschikbaarheid van test- en herstelcertificaten is er ondersteuning van de contactcentra van de regionale gezondheidsadministraties. Hiervoor sloten Sciensano en de regionale gezondheidsadministraties een protocol af om gegevensuitwisseling met de callcenter medewerkers mogelijk te maken, zoals beschreven inPDF-pictogram dit protocol.

Meer informatie over de link tussen Sciensano en deze test- en herstelcertificaten.

Sciensano bezorgt de regionale gezondheidsadministraties, die verantwoordelijk zijn voor de vaccinatiecertificaten, informatie over positieve testresultaten. Deze informatie is bedoeld om vaccinatiecertificaten tijdens een periode van besmettelijkheid 11 dagen te schorsen. Deze gegevensoverdracht staat beschreven in PDF-pictogram dit protocol.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema